จีอายมิวสิค,เครื่องดนตรี,กีต้าร์,กลอง,เบส,เครื่องเป่า,ตู้แอมป์,เครื่องวงโย,เครื่องดนตรีสากล,กลองเดินแถว,คีย์บอร์ด,เปียโน,ไวโอลิน

แซ็กโซโฟนอัลโต้ ราคาถูก

Alto Saxophone เป็นแซกโซโฟนที่ดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นเนื่องจากเป็นแซก
โซโฟนที่เป่าง่ายกว่า โซปราแซกโซโฟนและมีน้ำหนักเบากว่าแซกโซโฟนเทเนอร์แซก
โซโฟนอัลโต้สามารถเป่าได้ในดนตรีหลาย ๆ สไตล์ไม่ว่าจะเป็นสไตล์คลาสสิก, ป๊อป, แจ๊สแต่
นักดนตรีคลาสสิกจะนิยมใช้แซกอัลโต้ในการเล่นมากกว่าการใช้แซกโซโฟนชนิดอื่น ๆ
รวมถึงการเล่นดนตรีแบบคอนเสิร์ตหรือมาร์ชชิ่งแบรนด์ก็เช่นกันแซกโซโฟนอัลโต้ จึงเป็น
แซกโซโฟนที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
  แซกอัลโต้เป็นเครื่องดนตรีในตระกูลเครื่องลมไม้ ใช้ลิ้นเดี่ยวเหมือนของคลาริเนต แม้ว่าตัวเครื่องมักจะทำด้วยโลหะแต่สุ้มเสียงก็กระเดียดมาทางเครื่องลมไม้ แซกโซโฟนจึงได้รับฉายาว่า “คลาริเนตทองเหลือง” (brass clarinet)
การฝึกทักษะแซกโซโฟนอย่างได้ผล
ควรมีความพร้อมดังต่อไปนี้
1. มีความตั้งใจอย่างจริงจังที่จะฝึกฝนแซกโซโฟน โดยจัดเวลาให้ตนเอง อย่างน้อยวันละ 20
- 30 นาที สัปดาห์ละ 5-6 วัน
2. มีสถานที่ที่ผู้ฝึกสามารถจะปฏิบัติการฝึกซ้อมแซกโซโฟนได้ เช่น เป็นห้องฝึกซ้อมเฉพาะ
ไม่มีผู้มารบกวน มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก และขอให้คำนึงด้วยว่าไม่ควรให้เสียงจากการ
ฝึกซ้อมแซ็กโซโฟนอัลโต้ไปรบกวนชาวบ้าน
3. มีเครื่องเทียบเสียงแซกโซโฟน (Pitch Pipe) หรือมีเครื่องดนตรีอื่น
4. รับประทานอาหารพอสมควร ไม่ควรท้องว่างหรือท้องอิ่มจนเกินไป
5. สวมเสื้อผ้าที่ไม่คับจนเกินไป ขณะฝึกควรงดใช้เข็มขัดรัดเอว
6. ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพสมบูรณ์
7. ทำจิตใจให้แจ่มใสและสงบ
8. เดินสายกลางในการฝึกแซกโซโฟน ไม่ตึงจนเกินไป และไม่หย่อนจนเกินไปการ
กำหนดเวลาฝึกแบบฝึกหัดในแต่ละบทนั้น สามารถปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละ
บุคคลโดยมุ่งไปที่ผลของการฝึกแซ็กโซโฟนอัลโต้เป็นหลัก ชภัฏมหาสารคาม
4. การฝึกซ้อมทักษะประจำวัน 
 การฝึกซ้อมแซกโซโฟนประจำวันเป็นสิ่งที่
จำเป็นที่สุดในการฝึกทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี ผู้ฝึกต้องวางแผนให้รอบคอบ และ
เหมาะสมกับเวลาที่ตนเองมีอยู่ การฝึกซ้อมควรแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้
1. การฝึกซ้อมแซกโซโฟนเทคนิค แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
1.1 การแก้ไขข้อบกพร่องทางเทคนิคของแต่ละบุคคล ผู้ฝึกจะต้องสำรวจ
ตัวอย่างละเอียดว่ามีจุดที่จะต้องแก้ไขที่ไหนบ้าง จะต้องแก้ไขอย่างไร จะต้องใช้แบบฝึกหัดบท
ไหนการแก้ไขข้อบกพร่องควรเป็นสิ่งแรกที่พึงกระทำในการฝึกซ้อมแซ็กโซโฟนอัลโต้ประจำวัน หากไม่รีบ
แก้ไขจะเป็นอุปสรรคที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาก้าวหน้า
1.2 การพัฒนาเทคนิคแซ็กโซโฟนอัลโต้  พิจารณาหาความเร่งด่วนของเทคนิคที่จะพัฒนา
ดำเนินฝึกให้ถูกวิธี วิเคราะห์อวัยวะที่ต้องใช้สำหรับเทคนิคแต่ละอย่าง แล้วฝึกช้า ๆ มีสติทุก
ครั้งที่ฝึกและควรฝึกให้ถูกต้องเสมอ การพัฒนาเทคนิค แบ่งออกเป็น 3 อย่าง คือ
1.2.1 Scales and arpeggios
1.2.2 Pure exercises
1.2.3 Applied exercises
2. การฝึกซ้อมบทเพลงแซ็กโซโฟนอัลโต้  ควรวิเคราะห์เพลงในแง่ของดนตรีและในแง่ของ
เทคนิคพยายามตีความหมายของบทเพลงให้เข้าใจก่อนที่จะลงมือฝึกซ้อมจะเป็นการดีเยี่ยมถ้าผู้
ฝึกจะพยายามได้ยินเพลงนั้นในใจก่อนที่จะเริ่มทำการฝึกซ้อม พยายามหาวิธีการที่จะทำให้
เพลงนั้นถูกต้องตามความประสงค์ของผู้ประพันธ์ให้มากที่สุด และฝึกซ้อมจนมั่นใจว่าสามารถ
จะเล่นได้อย่างถูกต้องทุกครั้ง
3. ฝึกการแสดงแซ็กโซโฟนอัลโต้ จริง การฝึกแสดงจริงควรเล่นไปตามโปรแกรมที่ได้จัดไว้ หากมี
การผิดพลาดเกิดขึ้นอย่าหยุดเล่นเพราะในการแสดงจริง ๆ จะหยุดเล่นไม่ได้ ควรบันทึกเสียงไว้
เพื่อนำมาแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ หลังจากที่เล่นเพลงตามโปรแกรมนั้นจบลงการฝึกซ้อมขั้น
สุดท้าย คือการฝึกแสดงจริง เช่นการเล่นคู่กับเปียโนหรือแผ่นเสียงประเภท Music Minus One
การฝึกแสดงจริงควรจะเล่นไปตามโปรแกรมที่ได้จัดไว้หากมีการผิดพลาดเกิดขึ้นอย่าหยุดเล่น
เพราะในการแสดงจริงๆ จะหยุดเล่นไม่ได้ ควรใช้เครื่องบันทึกเสียงอัดแซ็กโซโฟนอัลโต้ไว้เพื่อนำมาแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ หลังจากที่เล่นเพลงตามโปรแกรมนั้นจบลงโปรดจำไว้ว่า เพียงแต่ฝึกซ้อม
เพื่อให้เล่นได้ถูกต้องเท่านั้นยังไม่พอ แต่จะต้องซ้อมจนเล่นไม่ผิดจึงจะใช้ได้ (เรียกได้ว่า “ผิด
ไม่เป็น”)
5. วิธีการฝึกทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรีแซ็กโซโฟนอัลโต้ 
มีนักวิชาการหลายท่าน ได้กล่าวถึงวิธีการฝึกทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรีไว้ดังนี้
 การฝึกทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีแซ็กโซโฟนอัลโต้ จะ
ได้ผลดีมีประสิทธิภาพเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับวิธีการต่าง ๆ ดังนี้
1. การจัดเวลาฝึกแซ็กโซโฟนอัลโต้  ควรฝึกโดยใช้ระยะเวลาสั้น ๆ ดีกว่าฝึกโดยใช้ระยะเวลา
นาน ๆ
2. เน้นการฝึกแซ็กโซโฟนอัลโต้ ส่วนย่อยแล้วจึงฝึกส่วนรวม
3. เน้นการฝึกแซ็กโซโฟนอัลโต้ ความแม่นยำก่อนความรวดเร็ว
4. การวัดความก้าวหน้าของทักษะแซ็กโซโฟนอัลโต้ เป็นระยะ ๆ แล้วสะท้อนกลับให้ผู้เรียนรับรู้
5. ควรฝึกในสภาพที่เป็นจริงให้มากที่สุด
6. การเชื่อมโยงทักษะเดิมให้สอดคล้องกับทักษะใหม่ โดยการถ่ายโยงการ
เรียนรู้
7. การใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาปรับปรุงวิธีการเรียนทักษะแซ็กโซโฟนอัลโต้ให้ทันสมัย
จากที่นักวิชาการได้กล่าวถึงทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีมาแล้วข้างต้นสรุปได้ว่า
ทักษะเป็นเรื่องการเกิดความชำนาญที่อยู่ในรูปการกระทำ เป็นลักษณะของพฤติกรรมที่แสดง
ถึงความสามารถของการประกอบกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าทักษะการปฏิบัติเครื่อง
คนตรีแซ็กโซโฟนอัลโต้ เป็นทักษะที่มีความสำคัญมากของผู้ศึกษาดนตรีเป็นวิชาเอก ทักษะการปฏิบัติเครื่อง
คนตรีมิได้มีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อให้ผู้เรียนมีความชำนาญในการปฏิบัติเครื่องดนตรี แต่ให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการปฏิบัติเครื่องดนตรีบางประเภทเพื่อให้มีประสบการณ์ทาง
คนตรีครบถ้วน และเป็นการสร้างความเข้าใจในดนตรีให้มากขึ้น การปฏิบัติเครื่องดนตรีแซ็กโซโฟนอัลโต้ต้องใช้
เวลาในการฝึกซ้อมมากเพื่อให้มีความชำนาญเฉพาะทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรี เป็นทักษะที่มี
ความสำคัญอย่างยิ่งทักษะหนึ่ง เพื่อให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ดนตรีอย่างครบถ้วน ในการฝึก
ทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรี ผู้เรียนต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของดนตรี
ฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่า ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีเป็นทักษะที่เชื่อมโยงทักษะด้านต่าง ๆ ให้มี
ความสัมพันธ์กันการฝึกทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีที่มีคุณภาพนั้น ต้องมีกระบวนการในการ
ฝึกแซ็กโซโฟนอัลโต้ดังต่อไปนี้
1.1 ทำจิตใจให้แจ่มใส สดชื่น เบิกบาน 
1.2 มีความตั้งใจในการฝึกฝน
1.3 รับประทานอาหารพอสมควร ไม่ควรท้องว่างหรือท้องอิ่มจนเกินไป
1.4 มีสถานที่ที่เหมาะสมในการฝึกซ้อม
1.5 มีเครื่องดนตรีที่ดีมีคุณภาพในการใช้ฝึกทักษะปฏิบัติ นอกจากนี้แล้ว
ควรมีเครื่องเคาะจังหวะ และเครื่องเทียบเสียง
1.6 มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง
1.7 มีทัศนคติที่ดีต่อการฝึกทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี
2. วิธีการฝึกปฏิบัติ
2.1 ฝึกด้วยอัตราจังหวะช้า เพราะสามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้
2.2 ฝึกส่วนย่อยไปหาส่วนราม

แซ็กโซโฟนอัลโต้ ราคาถูก
View All
 แซ็กโซโฟน อัลโต Wisdom 1102 สีขาว อีแฟลต พร้อมกล่องและอุปกรณ์ปกติ 18,900.00 บ. พิเศษ 15,900.00 บ.
 แซ็กโซโฟน อัลโต Wisdom 1102 สีชมพูคีย์ขาว อีแฟลต พร้อมกล่องและอุปกรณ์ปกติ 18,900.00 บ. พิเศษ 16,900.00 บ.
 แซ็กโซโฟน อัลโต Wisdom 1102 สีดำคีย์ขาวSilver อีแฟลต พร้อมกล่องและอุปกรณ์ปกติ 18,500.00 บ. พิเศษ 15,500.00 บ.
 แซ็กโซโฟน อัลโต Wisdom 1102 สีดำคีย์ทอง อีแฟลต พร้อมกล่องและอุปกรณ์ปกติ 18,300.00 บ. พิเศษ 15,300.00 บ.
 แซ็กโซโฟน อัลโต Wisdom 1102 สีทอง อีแฟลต พร้อมกล่องและอุปกรณ์ปกติ 18,715.00 บ. พิเศษ 14,715.00 บ.
 แซ็กโซโฟน อัลโต Wisdom 1102 สีน้ำเงินคีย์เงิน อีแฟลต พร้อมกล่องและอุปกรณ์ปกติ 18,800.00 บ. พิเศษ 14,800.00 บ.
 แซ็กโซโฟน อัลโต Wisdom 1102 สีบรอนซ์ทองด้าน อีแฟลต พร้อมกล่องและอุปกรณ์ปกติ 18,900.00 บ. พิเศษ 16,900.00 บ.
 แซ็กโซโฟน อัลโต Wisdom 1102 สีบรอนซ์ทองแดง อีแฟลต พร้อมกล่องและอุปกรณ์ปกติ 24,400.00 บ. พิเศษ 18,400.00 บ.
 แซ็กโซโฟน อัลโต Wisdom 1102 สีฟ้าคีย์ทอง Silver อีแฟลต พร้อมกล่องและอุปกรณ์ปกติ 18,400.00 บ. พิเศษ 14,400.00 บ.
 แซ็กโซโฟน อัลโต Wisdom 1102 สีม่วงคีย์ทอง อีแฟลต พร้อมกล่องและอุปกรณ์ปกติ 18,800.00 บ. พิเศษ 14,800.00 บ.
 แซ็กโซโฟน อัลโต Wisdom 1102 สีม่วงคีย์เงิน อีแฟลต พร้อมกล่องและอุปกรณ์ปกติ 18,800.00 บ. พิเศษ 14,800.00 บ.
 แซ็กโซโฟน อัลโต Wisdom 1102 สีเขียวคีย์ขาว Silver อีแฟลต พร้อมกล่องและอุปกรณ์ปกติ 18,800.00 บ. พิเศษ 14,800.00 บ.
 แซ็กโซโฟน อัลโต Wisdom 1102 สีเงิน Silver อีแฟลต พร้อมกล่องและอุปกรณ์ปกติ 19,900.00 บ. พิเศษ 14,900.00 บ.
 แซ็กโซโฟน อัลโต Wisdom 1102 สีแดงคีย์ทอง อีแฟลต พร้อมกล่องและอุปกรณ์ปกติ 18,900.00 บ. พิเศษ 16,900.00 บ.
 แซ็กโซโฟน อัลโต Wisdom 1102 สีแดงคีย์เงิน อีแฟลต พร้อมกล่องและอุปกรณ์ปกติ 18,800.00 บ. พิเศษ 14,800
แสดง 1-12 จาก 15 รายการ