จีอายมิวสิค,เครื่องดนตรี,กีต้าร์,กลอง,เบส,เครื่องเป่า,ตู้แอมป์,เครื่องวงโย,เครื่องดนตรีสากล,กลองเดินแถว,คีย์บอร์ด,เปียโน,ไวโอลิน

ทูบา มาร์ชชิ่งทูบา

  มาร์ชชิ่งทูบา ใช้ในแตรวงนักเรียน (Brass Marching Band) นั้นเป็นที่ทราบกันชวงนักเรียนซึ่งเกิดในปลายสมัยรัชกาลที่ 5 ตามแบบแตรวงของทหาร (Military Bar 
  ทูบาเครื่องดนตรี มักใช้ในวงแตร ส่วนคำว่าแตรวงนักเรียนนั้นโดยทั่วไปแล้วมักจะไม่กันว่าวงดุริยางค์วงดุริยางค์โรงเรียนหรือวงดุริยางค์เครื่องเป่าถึงอย่างไรก็คงเป็นเที่ปรราบกันดีว่าได้พัฒนามากของทหาร (Military Band) นั่นเองไปแล้วมักจะไม่เรียกกันมักจะเรียกถึงอย่างไรก็คงเป็นแทรวงหรือประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนใช้ในกิจกรรมของทางโรงเรียนและบริการคล้ายกับแตรวงทหารเช่นกันดังที่ได้ให้คำนิยามไว้ว่า“ แตรวงนักเรียน” ( Marching Band)
  เครื่องดนตรีสากล ใช้ในวงดนตรีสากลประเภทแตรวงนักเรียนนั้นมีการก่อตั้งวงกันมานานมากนับตั้งแต่สมัยที่ 5 โดยครูสอนศาสนาคริสต์ทั้งโปรเตสแตนต์และคาทอลิกซึ่งทั้ง 2 นิกายนี้ได้เข้ามาเผยแพร่ในกรุงสยามเป็นเวลานานมาแล้วการก่อตั้งโรงเรียนเพื่อเผยแพร่ศาสนาคริสต์ทั้ง 2 นิกาย
  ประวัติเครื่องดนตรีสากลทูบา นั้นเริ่มเล่นชัดเจนมากขึ้นในช่วงต้นรัชกาลที่ 5 (พ. ศ. 2395) นิกายโปรเตสแตนต์ได้ก่อตั้งโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยขึ้นก่อนส่วนทางนิกายคาทอลิกก็ได้ก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญขึ้น (พ. 2428) หลังโปรเตสแตนต์ 30 กว่าปีต่อมาทั้ง 2 นิกายก็ได้ก่อตั้งโรงเรียนเพื่อเผยแพร่ศาสนามากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั่วทั้งกรุงสยาม  ที่ได้แสดงการเผยแพร่ศาสนาคริสต์และองค์กรดนตรีทางตะวันตกที่เข้ามามีบทบาทในโรงเรียนมิชชันนารีของไทยทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด 
  ทูบา เริ่มเล่นในโรงเรียน ตั้งแต่การก่อตั้งโรงเรียนเพื่อเผยแพร่ศาสนาคริสต์ทั้ง 2 นิกายนี้มีประมาณ 25 โรงเรียน (พ. ศ. 2395-2491) 
  เครื่องดนตรีทูบา มีการเข้ามาของครูสอนศาสนาเหล่านี้มีคนที่นำเครื่องดนตรีตะวันตกเข้ามาฝึกให้กับนักเรียนไทยในโรงเรียนที่ตนเองสอนมีการรวมกลุ่มกันตั้งวงดนตรีขึ้นมาเล็ก ๆ เรียกว่าแตรวง (Brass Bank งทหารมาผสมผสานกันกับแตรวงนักเรียนและพัฒนาต่อมาเป็นแตรวงนักเรียน (Brass Marching Band)
  ทูบาราคา เริ่มต้นสามหมื่นกว่าบาท ใช้ในวงได้ ส่วนการจัดวงเท่าที่พบอยู่ในปัจจุบันแตรวงนพัฒนาการมายาวนานมากโดยการน่ารูปแบบของแตรวงทหารมาผสมผสานกันกับที่มีอยู่เดิมแล้วเกิดเป็นแตรวงนักเรียนยุคใหม่ขึ้น
คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์มาร์ชชิ่งทูบา  (ดนตรี)
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์มาร์ชชิ่งทูบา
ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ทูบา พร้อมหีบ
หน่วยนับ ตัว
๑. คุณลักษณะเฉพาะมาร์ชชิ่งทูบา
๑.๑ คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งานมาร์ชชิ่งทูบา
ต.ต.๑ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ประเภทเครื่องเป่าในการแสดงดนตรี
๑.๑.๒ มาร์ชชิ่งทูบาใช้ในวงโยธวาทิตและวงดนตรีสากลประเภทต่างๆ
๑.๒ คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิคมาร์ชชิ่งทูบา
ระดับเสียงได้มาตรฐาน A = 440 Hz
๑.๓ คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบมาร์ชชิ่งทูบา
๑.๓.๑ ตัวเครื่องมาร์ชชิ่งทูบาทำด้วยโลหะชุบสีเงิน พร้อมปากเป่ามาร์ชชิ่งทูบา ทำด้วยโลหะชนิดเดียวกัน
๑.๓.๒ เป็นเครื่องดนตรีมาร์ชชิ่งทูบาในระดับเสียง Bb (ดับเบิ้ลบีแฟลต)
๑.๓.๓ ขนาดท่อลมมาร์ชชิ่งทูบา มีเส้นผ่านศูนย์กลางมาร์ชชิ่งทูบาไม่น้อยกว่า ๑๖ มิลลิเมตร
๑.๓.๔ ขนาดปากแตรมาร์ชชิ่งทูบา มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๕๐ มิลลิเมตร
๑.๓.๕ ระบบลูกสูบมาร์ชชิ่งทูบาเป็นแบบ Valve มาร์ชชิ่งทูบาจำนวน 3 สูบ พร้อมอุปกรณ์ท่อลมในการเดินแถว
  ๒. การบรรจุและหีบห่อมาร์ชชิ่งทูบา
๒.๑ บรรจุในหีบที่แข็งแรง ทนทาน ป้องกันการชำรุดเสียหาย จากการขนส่งและสภาพภูมิอากาศ
๒.๒ สะดวกในการขนย้าย เก็บรักษา และแจกจ่าย
  ๓. ข้อกำหนดอื่นๆ
๓.๑ อุปกรณ์มาร์ชชิ่งทูบาทุกรายการจะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
๓.๒ มีอุปกรณ์ประกอบชุดครบถ้วนตามมาตรฐานที่ทางบริษัทผู้ผลิตกำหนด พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่ไม่ได้
ระบุไว้ในคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งอุปกรณ์นี้
๓.๓ รับประกันการตรวจซ่อมอุปกรณ์ถึงสถานที่ใช้งาน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
  ๔. วิธีการตรวจสอบมาร์ชชิ่งทูบาก่อนซื้อ
๔.๑ ตรวจสอบตามหัวข้อคุณลักษณะเฉพาะและข้อกำหนดอื่นๆ
๔.๒ ตรวจสอบโดยการทดลองใช้งานมาร์ชชิ่งทูบาที่หน้าร้าน
มาร์ชชิ่งทูบาView All
 ทูบา 3 KEY ยี่ห้อWISDOM รุ่น 2019 FTU-200 สีทอง พร้อมกล่องล้อเลื่อนอย่างดีและอุปกรณ์ครบชุดราคา 39,500.00 บ.
 ทูบา 3 KEY ยี่ห้อWISDOM รุ่น GE005 สีนิคเกิ้ล พร้อมกล่องล้อเลื่อนอย่างดีและอุปกรณ์ครบชุดปกติ 46,200.00 บ. พิเศษ 34,900.00 บ.
 มาร์ชชิงทูบา ยี่ห้อ Wisdom รุ่น 030n รุ่นท๊อปสีนิคเกิล พร้อมกล่องล้อลาก และอุปกรณ์ราคา 56,000.00 บ.
 มาร์ชชิงทูบา ยี่ห้อ Wisdom รุ่น GMB206 รุ่นท๊อปสีทองปกติ 58,150.00 บ. พิเศษ 48,450.00 บ.
 มาร์ชชิ่งทูบา ยี่ห้อ Wisdom 030 สีนิคเกิ้ล พร้อมกล่องล้อลาก และอุปกรณ์ราคา 54,000.00 บ.
 มาร์ชชิ่งทูบา ยี่ห้อEMPEROR พร้อมกล่องล้อเลื่อนอย่างดีและอุปกรณ์ครบชุดราคา 41,500.00 บ
แสดง 1-5 จาก 5 รายการ