จีอายมิวสิค,เครื่องดนตรี,กีต้าร์,กลอง,เบส,เครื่องเป่า,ตู้แอมป์,เครื่องวงโย,เครื่องดนตรีสากล,กลองเดินแถว,คีย์บอร์ด,เปียโน,ไวโอลิน

ฟองน้ำรังไข่ แผ่นซับเสียงห้อง

ฟองน้ำรังไข่เพื่อการดูดซับเสียง
คุณภาพการดูดซับเสียงของวัสดุแต่ละชนิดนั้นแปรผันตางความถี่ของเสียง ประเภทของการดูดซับเสียงแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ (ปรีชญา รังสีรักษ์. 2541:51)
1. แผ่นซับเสียงห้องที่โปร่งเบาเหมือนฟองน้ำรังไข่ (Forpus) เหมาะสำหรับเสียงที่มีความถี่สูงๆ
2. แผ่นดูดซับที่เป็นฟองน้ำแผ่นเรียบ (Martbrare) เหมาะสำหรับเสียงที่มีความถี่ต่ำ
3. ตัวดูดซับเสียงสะท้อน (Resonant) สามารถปรับขนาดไม้เหมาะกับช่วงความถี่ของเสียงได้ สามารถ
ดูดซึมความถี่เสียงคลื่นแคบ
4. แผ่นดูดซับเสียงฟันปลา เป็นส่วนประกอบของตัวดูดกลืนเสียงกำทอนเหมาะสำหรับเสียงความถี่ปานกลางสามารถปรับขนาดของรูปร่างและระยะห่างระหว่างแผ่นทั้ง 2เพื่อให้เหมาะสมกับความถี่ของเสียงได้เช่นกัน
คุณสมบัติในการดูดซับเสียงของวัสดุต่าง ๆ 
เมื่อพิจารณาจากคุณลักษณะของฟองน้ำรังไข่ซึ่งมีลักษณะเป็นรูพรุน แผ่นเก็บเสียงรังไข่จึงมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับวัสดุดูดซับเสียง
 แผ่นซับเสียงแบบเรียบ ซึ่งเหมาะสำหรับการดูดซับเสียงในคลื่นความถี่ปานกลาง ซึ่งเป็นคลื่นความถี่เดียวกับที่มนุษย์สามารถได้ยินได้ดีที่สุดผนังด้านที่สำคัญที่สุดที่ควรใช้แผ่นดูดซับเสียงเหล่านี้อีก ฝ้าเพดาน เนื่องจากเหตุผล 2 ประการ คือ
1. ฝ้าเพดานที่มีความสูง และมีขนาดใหญ่จะเป็นตัวทำให้เกิดเสียงสะท้อนกลับอย่างมาก
2. แผ่นดูดซับเสียงเหล่านี้ส่วนใหญ่จะทําด้วยวัสดุที่เสื่อมสภาพช้า และฝ้าเพดานเป็นส่วนของผนังภายในห้องที่สึกหรอช้าที่สุด
แผ่นซับเสียงบุห้องวัสดุซับเสียง คือวัสดุที่ท ำหน้ำที่ดูดซับเสียง โดยเมื่อเสียงมาตกกระทบ จะมีกำรดูซับเสียง ท ำให้ไม่เกิดเสียงสะท้อนกลับ ซึ่งใช้แก้ปัญหำ 
เสียงก้อง เสียงสะท้อน ภายในอาคาร ส ำนักงาน ห้องประชุม ห้องอัดเสียงรวมถึงในหลำกหลำยอุตสำหกรรม เช่น ในระบบ HVAC และในระบบ 
automotive โดยวัสดุซับเสียงสำมำรถแบบออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้
1. แผ่นซับเสียงห้องNon-porous absorber ซึ่งเป็นวัสดุที่ไม่มีรูพรุน โดยสำมำรถแบ่งย่อยได้อีก 2 ประเภท ดังนี้
1.1 แผ่นซับเสียงห้องแบบ Panel resonator ซึ่งเป็นวัสดุซับเสียงประเภทโพรง หรือช่อง โดยแต่ละช่องเรียกว่า Sound box การซับเสียงจะขึ้นอยู่กับขนำดส้นผ่ำนศูนย์กลำงของ Sound box โดยประสิทธิภาพของกำรซับเสียงของวัสดุชนิดนี้อยู่ในช่วงควำมถี่ต่ ำกว่ำ 1000 Hz 
และจะสำมำรถซับเสียงได้ดีที่สุดในช่วงควำมถี่ 100–300 Hz
1.2 แผ่นซับเสียงห้องแบบ Membrane เป็นวัสดุที่มีผิวหน้ำเป็นเมมเบรน เช่น ยิปซัมบอร์ด โดยวัสดุชนิดนี้จะสำมำรถซับเสียงได้น้อยมาก และมีเสียงสะท้อนค่อนข้างสูง
2.แผ่นซับเสียงห้อง ฟองน้ำรังไข่ เป็นวัสดุซับเสียงที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน ภำยในวัสดุจะประกอบด้วยรูพรุนจ ำนวนมำก เมื่อมีเสียงมาตกกระทบ กับฟองน้ำรังไข่
พลังงำนคลื่นเสียงจะลดทอนลงภายในรูพรุน และเมื่อวัสดุมีการสั่นสะเทือนพลังงานเสียงจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงำนควำมร้อน ท ำให้เสียงลดลง
โดยวัสดุประเภท porous absorber สำมำรถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบคือ
2.1 วัสดุซับเสียงประเภทเส้นใย เนื่องจำกเส้นใยมีรูพรุนจ ำนวนมำก ท ำให้วัสดุประเภทนี้สำมำรถซับเสียงได้สูงมาก แต่มีข้อเสีย
คือ อำจเกิดการบวมพอง เมื่อสัมผัสกับน้ ำ ก่อให้เกิดเชื้อรา และแบคทีเรีย ท ำให้ไม่ปลอดภัยต่อสุขภำพ
2.2แผ่นซับเสียงห้องวัสดุซับเสียงที่ไม่มีเส้นใย ซึ่งมีข้อดีคือ ไม่เกิดปัญหาเมื่อสัมผัสน้ ำ และยังมีน้ ำหนักเบำ ไม่ก่อให้เกิดแบคทีเรีย ท ำให้ปลอดภัยต่อสุขภำพ
แผ่นซับเสียงบุห้องรูปทรงรังไข่สำหรับบุผนังห้องดนตรี ห้องอัดเสียง ห้องดูหนัง-ฟังเพลง หรือห้องโถงใหญ่ที่มีเสียงกึกก้อง เพี่อช่วยดูดซับเสียง และลดเสียงสะท้อนภายในห้อง
 
Density ของฟองน้ำนี้ สามารถดูถึงคุณภาพและราคาระดับหนึ่งประมาณ 80% เลย
 
อาทิเกรดสินค้านี้ใช้อยู่ Den 20/m3 (แสดงว่าใน 1 ลบ.เมตร ฟองน้ำก้อนนี้มี น้ำหนักประมาณ 19-20) พูด Den อย่างเดียวครับ

  ค่า Den แผ่นซับเสียงห้อง คือ ค่าความยืดหยุ่นของฟองน้ำ จะมีผลต่อความคงทนไม่ร่วนกรอบง่าย และดูซับเสียงได้ดี ฟองน้ำล้างจาน ค่า Den จะอยู่ที่ 13-14 ไม่มีคุณสมบัติในการดูซับเสียงรับมีรูปร่างที่พัฒนาตามวิศวกรรมด้านเสียงจึงดูดเสียงได้มาก และไม่ทำให้เสียงจมหายไป น้ำหนักเบา ตัดเป็นรูปแบบต่างๆได้ง่าย และติดตั้งแผ่นซับเสียงห้องได้ดีแบบแผงกั้นโดยใช้กาวหรือเทปติดพรม น้ำหนักเบาและใช้พื้นน้อยกว่าวัสดุเก็บเสียงอื่น ๆ สำหรับงานในระดับเดียวกัน ออกแบบเหมาะสมกับการตกแต่งภายใน ช่วยลดเสียงและกันเสียงสะท้อน เหมาะกับห้องซ้อม ห้องอัด ปรับแต่งแหล่งเสียงของห้องฝึกซ้อมดนตรีและห้องเปียโน ให้ชัดเจน ปรับแต่งคุณภาพเสียงห้องออร์ดิโอ ให้มีมิติ

แสดง 1-12 จาก 19 รายการ