จีอายมิวสิค,เครื่องดนตรี,กีต้าร์,กลอง,เบส,เครื่องเป่า,ตู้แอมป์,เครื่องวงโย,เครื่องดนตรีสากล,กลองเดินแถว,คีย์บอร์ด,เปียโน,ไวโอลิน

กลองชุดเด็ก

กลองชุดเด็ก สำคัญกับเด็กอย่างไร ดนตรีเข้ามามีบทบาทและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะเด็กปฐมวัย ดนตรีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กในวัยนี้ก็เพราะว่าดนตรี ทำให้เด็กเกิดความรู้สึกเป็นสุข สนุกสนาน ทำให้เขาได้ใช้จินตนาการ ความนึกฝัน ส่วนตัวเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย และสังคมของ ให้พัฒนาไปได้อย่างเหมาะสมสมกับวัยของเด็ก กลองชุดเด็กถ้าเด็กได้รับการส่งเสริมให้ได้ แสดงออกทางดนตรี เด็กจะได้พัฒนาทางด้านจิตใจ อารมณ์ ความคิด สังคม การสื่อความหมายและการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ตลอดจน ลีลาท่าทางที่เหมาะสม สิ่งเหล่านี้จะเป็นแรงผลักดันให้เด็กมีความ มั่นคงทางอารมณ์ มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายดี ตลอดจนเป็น คนที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง

กลองชุดเด็ก ร้านจีอายมิวสิคร้านขายเครื่องดนตรี ร้านขายกลองชุด ได้ผลิตกลองชุด กลองชุดราคาถูก กลองชุดเด็ก อุปกรณ์กลองชุด กลองสแนร์ กลองไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ Triplesix ขึ้นมาเมื่อปี ค.ศ.2005 อยู่ในตลาดมายาวนาน กลองเด็ก 

กลองชุดเด็กกับเด็กอายุ 3-6 ปี เล่นแล้วได้อะไร
กลองชุดเด็กมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ สติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย
กิจกรรมเสริมพัฒนาการในช่วงนี้จะมีความซับซ้อนกว่าเมื่ออายุ 2-3 ปี นอกจากนั้น ยังสามารถปลูกฝังให้เด็ก
มีทักษะชีวิต และมีความสามารถในการเป็นผู้นำ มีวินัย ความรับผิดชอบ และรู้จักกฎเกณฑ์ทางสังคม สามารถ
ปรับตัวอยู่ร่วมกับบุคศะอื่นในสังคมภายนอกได้ ดังนี้
1. ตีกลองชุดเด็กทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเด็กสามารถเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดใหญ่ คือ ขา แขนและลำตัว และกล้ามเนื้อเล็ก คือ มือและนิ้วมือทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ สามารถประสานสัมพันธ์การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมือและการมองเห็นได้อย่างสมดุล กลองชุดเด็กฝึกการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมัดใหญ่จะมีความทนทานและแม่นยำมากขึ้นเช่น หากเด็กหัดตีกระเดื่องต่อเท่าในช่วงอายุ 3 ปี อาจจะต้องกางแขนเพื่อทรงตัว และทำให้ในระยะสั้น แต่เมื่อเด็กอายุ 4 ปี จะสามารถทรงตัวได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องกางแขนช่วย และทำได้ในระยะยาวขึ้น
2. มีทักษะชีวิต อยู่รอดในสังคมอย่างมีความสุขเด็กสามารถรับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคล และสิ่งแวดล้อมรอบตัวสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เล่น และร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้ ช่วยเหลือตนเอง และสามารถทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองตามวัยรวมถึงการเรียนรู้ที่จะสวมรองเท้า ใส่ถุงเท้า ติดกระดุมด้วยตนเอง สามารถบอกผู้ใหญ่ขอความช่วยเหลือได้
หากต้องการเข้าห้องน้ำ ช้างมือ รับประทานอาหารเองได้ เป็นต้น
3. กลองชุดเด็กฝึกมีสติปัญญาดีเด็กสามารถสื่อความหมายและใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย รับรู้และเข้าใจความหมายของ ภาษาได้ตามวัยแสดงออกโดยตีกลองชุดเด็กและ/หรือพูดเพื่อ สื่อความหมายได้ และมีการรับรู้ ประสาทสัมผัสกลองชุดเด็กที่ดี เช่น แสดงความเข้าใจถึงจังหวะ
ระยะ คุณลักษณะต่างๆ การจัดกลุ่มสิ่งของ การเข้าใจเหตุและผลง่ายๆ และจดจอทำกิจกรรมใดๆ ด้วยความตั้งใจ
มีความสนใจในตัวหนังสือ ตัวเลขต่างๆ และปรากฏการณ์ที่อยู่รอบตัว
4. กลองชุดเด็กทำให้สุขภาพจิตดีและมีความสุขเด็กมีความสุขและแสดงออก ทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย ร่าเริงแจ่มใส แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม สนใจและมีความสุขกับ ธรรมชาติสิ่งสวยงาน ดนตรี สุนทรียภาพ และจังหวะกลองชุดเด็กการเคลื่อนไหว
5. เล่นกลองชุดเด็กอย่างอิสระเสริมสร้างการเรียนรู้อย่างรวดเร็วเด็กมีโอกาสได้เลือกเล่นได้อย่างอิสระตามความสนใจของเด็ก เมื่อเด็กเกิดความสนใจกลองชุดเด็ก สมองก็จะเปิดรับที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
6. เล่นกลองชุดเด็กความเป็นผู้นำเด็กสามารถกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ และกล้าแสดงความคิดเห็น และทำงานเป็นทีมช่วยเหลีย แบ่งปันดูแลคนรอบข้าง รุ่นน้อง ครู
7. ตีกลองชุดเด็กวินัยและความรับผิดชอบของตนเองการสร้างวินัยและความรับผิดชอบให้กับเด็ก เป็นรากฐานสำคัญสำหรับการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี และส่งผลต่อรูปแบบการใช้ชีวิต ลักษณะนิสัย และการดำเนินชีวิตของเด็ก เช่น เด็กสามารถรู้จักเข้าแถว รับประทานอาหารด้วยตนเอง รู้จักรอคอยร่วมทํากิจกรรม เล่น กันเทียนในชั้นเรียน มีความรับผิดชอบการเก็บของเล่น หรือสิ่งต่างๆเมื่อเด็กเล่นแล้ว เป็นต้น
8. รู้จักกฎเกณฑ์ในสังคมเมื่เล่นกลองชุดเด็กกับเพื่อนเด็กรู้จักระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคม พัฒนาการด้านสังคมให้เด็กไปสู่คุณลักษณะที่พึงประสงค์ พัฒนาการ เช่นการเล่ดนตรีร่วมกันทางสังคมของเด็กวัย 3-6 ปี เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพ ดังที่นักจิตวิทยาผู้มีชื่อเสียงได้กล่าวไว้ดังนี้โดยทั่วไป สถานพัฒนาเด็ก จะแบ่งรับเด็กเข้าเรียน 2 ช่วงอายุ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะรับเด็กตั้งแต่อายุ 2-3 ปี ในขณะที่โรงเรียนอนุบาส จะรับเด็กตั้งแต่อายุ 3-6 ปี และมีการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยในรูปแบบกิจกรรมเสริมประสบการณ์พามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เป็นหกสูตรแกนกลางการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กจะแบ่งเป็นลักษณะใหญ่ๆ ดังนี้

 กลองชุดเด็ก สำหรับการฝึกดนตรี จุดมุ่งหมายของการสอนดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย 

1. ส่งเสริมการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ (Creativity) 

2. ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม (Social) 

3. ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย (Physical) 

4. ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา (Intellectual) 

5. ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ (Emotional)

กลองชุดเด็กผลิตเป็นจำนวนมาก ทางร้านจึงจำหน่ายในราคากลองชุดเด็กที่ถูกได้ เพื่อให้หลายๆคนสามารถซื้อกลองชุดเด็กเป็นเจ้าของได้ง่าย มีการพัฒนาตัวสินค้าเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง ขายกลองชุด กลองชุดสำหรับเด็ก เพื่อให้ได้คุณภาพสินค้าที่ดีที่สุด ใช้เรียนตีกลองได้

 กลองชุดเด็กช่วยพัฒนาเกี่ยวกับด้านร่างกายมากขึ้นเป็นลำดับ การบังคับกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ดีขึ้นพัฒนาขึ้น การพูดเป็นเรื่องราวมากขึ้น เด็กเริ่มพัฒนา เกี่ยวกับด้านความเป็นตัวของตัวเอง มีความคิด ช่างซักถาม ในทางดนตรีเด สามารถร้องเพลงง่ายๆ ได้อย่างถูกต้อง พัฒนาทางด้านจังหวะดีขึ้น การเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรีพัฒนามากขึ้น เริ่มตบมือเข้ากับจังหวะที่ได มีความสนใจมากขึ้นในอันที่จะร้องเพลงหรือเล่นเครื่องดนตรีตามควา ของตนเอง เริ่มพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบทางดนตรี เช่น เล่นกลองชุดเด็ก ดัง หรือ เร็ว-ช้า โดยการเคลื่อนไหวร่างกายเด็กในวัยนี้มักจะของร้องเพลง หรือเต้นให้ผู้ใหญ่ดู ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเด็กเริ่มพัฒนาความเป็นตัวของ ตัวเอง
 กลองชุด Triplesix ใช้วัสดุที่ได้มาตรฐาน กลองชุดเด็กได้รับความพึงพอใจจากลูกค้า โรงเรียน หน่วยงานต่างๆ มีการรับประกันสินค้า กลองชุดเด็ก Triplesix ออกแบบขนาดกลองมาให้พอดีเหมาะสมกับ เด็กกลองชุดของเล่นผลิตออกมาหลายรุ่น หลายเกรด ต่างกันไป 
 การเคลื่อนไหว (Movement) การตีกลองชุดเด็ก เมื่ออายุสองปี
เด็กสามารถคลาน ม้วนตัว ผลักและลากได้ ทางด้านจังหวะดนตรีเพิ่มขึ้นตามลำดับ เด็กสองขวบสนุกกับการเต้น โยกตัว เขย่าแขน ผงกศีรษะ กระทืบเท้า และตบมือไปตามเสียงเพลง สามา ผู้อื่นในการวิ่ง กระโดดเหวี่ยงตัวตามจังหวะ เด็กบางคนสามารถเดินจัง ได้
  การตีกลองชุดเด็ก เด็กอายุสามปี สามารถเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรีได้ดีขึ้น
เคลื่อนไหวได้เร็วหรือช้าได้นิ่มนวลขึ้น รวมทั้งการควบคุมร่างกาย สามารถ หยุด หมุนได้ แต่ยังไม่เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและกล้ามเนื้อ เมื่อเด็กแสดงทักษะการกระทำซ้ำๆ เช่น เดินขึ้นลงบันได เดินไป ข้างหน้าและถอยหลังแสดงการเคลื่อนไหวที่ได้เรียนไปซ้ำๆ แสดงถึงแนวโน้มที่จะพัฒนาทักษะการตีกลองชุดเด็กได้ดีขึ้น
  กลองชุดเด็กใช้ไม้เมเปิ้ล มีความหนา 7 ชั้น มีกลองแบบกลองชุดเด็ก 3ใบ กลองชุดเด็ก 4 ใบ และ กลองชุดเด็ก 5 ใบ มีฉาบ ไฮแฮท ไม้กลอง ประแจตั้งกลอง เก้าอี้ ครบเซ็ท กลองชุดเด็กราคาส่งถูกที่สุด กลองชุดเด็กราคาที่ทุกคนสามารถซื้อได้ เป็นเจ้าของได้ ใช้เรียบสอนกลองได้ กลองชุดเด็กเล็กราคา 3000กว่าๆ และกลองชุดราคาถูก 4500 บาท เป็นของเล่นเด็ก 5 ขวบได้
*สำหรับชุดอื่น อะไหล่ อุปกรณ์จะเปลี่ยน อัพเกรดขึ้นไปเป็นรุ่นๆ
  
กลอง ชุด เล็ก มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ โดยขนส่งเอกชน กลองชุดเด็ก ภายในเขตกรุงเทพฯ มีค่าบริการจัดส่งคิดตามระยะทาง
กลองชุดเด็กView All
 กลองชุดเด็ก Junior color Drum set 666 PERCUSSION รุ่น E-900Bราคา 4,140.00 บ.
 กลองชุดเด็ก Junior color Drum set 666 PERCUSSION รุ่น E-900Dราคา 6,210.00 บ.
 กลองชุดเด็ก Junior Drum set 666 PERCUSSION 3351 บาท รุ่น E-800C 4 ใบราคา 3,351.00 บ.
 กลองชุดเด็ก Junior Drum set 666 PERCUSSION รุ่น E-600Aปกติ 3,900.00 บ. พิเศษ 3,520.00 บ.
 กลองชุดเด็ก Junior Drum set 666 PERCUSSION รุ่น E-600Bปกติ 4,480.00 บ. พิเศษ 3,730.00 บ.
 กลองชุดเด็ก Junior Drum set 666 PERCUSSION รุ่น E-700Aปกติ 3,600.00 บ. พิเศษ 3,000.00 บ.
 กลองชุดเด็ก Triplesix 3ใบ รุ่น 1044ราคา 3,744.00 บ.
 กลองชุดเด็ก Triplesix 3ใบ รุ่น 1047ราคา 3,490.00 บ.
 กลองชุดเด็ก Triplesix 3ใบสีดำ รุ่น 1047ราคา 2,999.00 บ.
 กลองชุดเด็ก Triplesix 3ใบสีดำ รุ่น 1047ราคา 2,999.00 บ.
 กลองชุดเด็ก Triplesix 5 ใบ รุ่น 1046 พร้อมเก้าอี้ ไม้ตีปกติ 8,250.00 บ. พิเศษ 5,250.00 บ.
 กลองชุดเด็ก Triplesix 5 ใบสีดำ รุ่น 1046 พร้อมเก้าอี้ ไม้ตี 4250 บาทราคา 4,250.00 บ.
 กลองชุดเด็ก Triplesix Lunar PERCUSSION รุ่น E-600Dราคา 4,499.00 บ.
 กลองชุดเด็ก Triplesix PERCUSSION รุ่น Lunar GE-700Aปกติ 3,600.00 บ. พิเศษ 3,000.00 บ.
 กลองชุดเด็ก XT DRUMS 3ใบ พร้อมฉาบ ไม้ตี และกุญแจกลอง ครบชุดปกติ 3,800.00 บ. พิเศษ 3,040.00 บ.
 กลองชุดเด็ก XT DRUMS 4ใบ พร้อมฉาบ ไม้ตี และกุญแจกลอง ครบชุดราคา 5,000.00
แสดง 1-12 จาก 15 รายการ