จีอายมิวสิค,เครื่องดนตรี,กีต้าร์,กลอง,เบส,เครื่องเป่า,ตู้แอมป์,เครื่องวงโย,เครื่องดนตรีสากล,กลองเดินแถว,คีย์บอร์ด,เปียโน,ไวโอลิน

กีต้าร์เด็ก

 
กีต้าร์เด็กชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. รู้และเข้าใจ สัญลักษณ์โน้ตกีต้าร์เด็ก
 องค์ประกอบเสียง ประเภทของเครื่องดนตรีเครื่องสาย
และทักษะการจัดร่างกายในการเล่นกีต้าร์เด็กและสามารถใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
เกี่ยวองค์ประกอบของกีต้าร์เด็ก
เบื้องต้นได้ เข้าใจบทบาท และอิทธิพลของกีตาร์ในวัฒนธรรมต่างๆ
2. มีทักษะในการจัดเตรียมสายกีต้าร์เด็ก ประกอบสายกีต้าร์เด็ก ใส่สายกีต้าร์เด็ก เทียบเสียงกีต้าร์เด็กตามมาตรฐานทักษะ
การเล่นกีตาร์รูปแบบต่างๆ ตามจังหวะที่ก าหนด การเล่นแบบเดี่ยว แบบคู่และการเล่นรวมวง
ต่อหน้าผู้ชม
3. มีความสามารถเล่นกีตาร์ที่ก าหนดให้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเล่นกีต้าร์เด็กได้อย่างสอดคล้อง
กับท านอง จังหวะกีต้าร์เด็ก และมีความมั่นใจในการใช้เทคนิคพื้นฐานและสามารถดูแลรักษากีต้าร์เด็กได้
อย่างถูกต้อง
   กีต้าร์เด็กชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
1. มีความรู้ความเข้าใจ ในการประเมินคุณค่า วิพากษ์วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็น
ต่อบทเพลงจากการเล่นกีตาร์ตามความเข้าใจเบื้องต้น เข้าใจบทบาทของศิลปินกีตาร์ในระดับชาติ ระดับ
สากล ได2. มีทักษะในการอ่านโน้ตในบันไดเสียงเบื้องต้นการเล่นกีตาร์แบบเดี่ยว แบบคู่และการเล่นรวมวง
กับเครื่องดนตรีประกอบจังหวะต่อหน้าผู้ชมการเลือกบทเพลงทั้งเพลงไทยและสากล สร้างสรรค์
บทเพลงกีต้าร์เด็กในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพ
3. สามารถสร้างสรรค์การเล่นกีต้าร์เด็กที่ก าหนดให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความมั่นใจในการใช้เทคนิคการเล่นกีตาร์สามารถถ่ายทอดอารมณ์เพลงและสร้างความบันเทิงด้วยกีตาร์ได
  Geyemusic เจ้าของแบรนด์กีต้าร์โปร่ง กีต้าร์เด็ก กีต้าร์ไฟฟ้า Plato ผลิตสินค้าและอุปกรณ์เป็นจำนวนมาก จำหน่ายหน้าร้านในราคาส่ง ถูกกว่าตามท้องตลาดถึง 50% สินค้าผลิตจากต่างประเทศต้นกำเนิดมาจากประเทศใต้หวัน ได้รับความนิยมในกลุ่มโรงเรียน หน่วยงานต่างๆ สินค้ามีคุณภาพตรงตามสเปค ขั้นตอนการผลิตผ่านการตรวจสอบหลายขั้นตอน ทำให้สินค้าออกมาจำหน่ายมีคุณภาพที่ดี
การเล่นกีตาร์สามารถถ่ายทอดอารมณ์เพลงและสร้างความบันเทิงด้วยกีตาร์ได้
   กีต้าร์เด็กชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1. รู้และเข้าใจถึง สัญลักษณ์โน้ตดนตรี องค์ประกอบเสียงดนตรี ประเภทของเครื่องดนตรี
เครื่องสาย และทักษะการจัดร่างกายในการเล่นกีตาร์ขั้นสูงได้มีความรู้ความเข้าใจกีต้าร์เด็ก ในการประเมิน
คุณค่า วิพากษ์วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นต่อบทเพลงการเล่นกีตาร์ ตามความเข้าใจเบื้องต้นได้รู้
และเข้าใจบทบาทของกีตาร์ในธุรกิจ และการศึกษาต่อทางสาขาวิชาทางดนตรี
2. มีทักษะในการเล่นกีตาร์ ในรูปแบบต่างๆ ตามจังหวะที่ก าหนดการเล่นกีตาร์แบบเดี่ยว แบบคู่
และการเล่นรวมวงกับเครื่องดนตรีประกอบจังหวะต่อหน้าผู้ชมกีต้าร์เด็กได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งสามารถ
จัดการแสดงกีตาร์ในรูปแบบสากลได้อย่างมีคุณภาพ
3. มีความสามารถในการเล่นกีต้าร์เด็กในแต่ละแนวเพลงได้อย่างชัดเจนและแสดงอย่างมั่นใจ
สามารถเล่น
4. กีต้าร์เด็กประสานเสียงกับเครื่องดนตรีชนิดอื่นได้
    กีต้าร์เด็กชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. มีความรู้ความเข้าใจผลของวัฒนธรรมที่มีต่อการสร้างสรรค์งานกีตาร์สามารถวิเคราะห์
บทเพลงสากลได้
2. มีทักษะในการจัดเตรียมกีตาร์ เครื่องดนตรีประเภทต่างๆอุปกรณ์ประกอบและมีทักษะ
ในการจัดการแสดงดนตรีต่อหน้าสาธารณชนได้
3. มีทักษะในการฟังเพลงอ่านโน้ตเพลงกีต้าร์เด็ก เล่นกีตาร์รวมวงกับเครื่องดนตรีสากล ตามบทเพลง
รูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ
4. มีความสามารถในการประพันธ์เพลงกีต้าร์เด็ก เรียบเรียง เขียนโน้ต ในบันไดเสียงและอัตราจังหวะ
ต่างๆตามความรู้ความสามารถได้ และสามารถประยุกต์ใช้กีตาร์ในกิจกรรมต่างๆ
   กีต้าร์เด็กชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
1. มีทักษะในการประพันธ์เพลง เรียบเรียง เขียนโน้ต ในบันไดเสียงและอัตราจังหวะ
ต่างๆทั้งเพลงไทยและสากลตามความรู้ความสามารถได้
2. มีทักษะในการจัดเตรียมกีตาร์ เครื่องดนตรี
กีต้าร์เด็กประเภทต่างๆอุปกรณ์ประกอบและมีทักษะใน
การจัดการแข่งขันดนตรีกีต้าร์เด็กต่อหน้าสาธารณชนได้
3. สามารถสร้างเกณฑ์ ประเมินคุณค่า วิพากษ์วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นต่อบทเพลงกีต้าร์เด็ก
การเล่นกีตาร์ ตามความเข้าใจเบื้องต้นได้ และมีความสามารถในการเล่นกีตาร์โดยใช้เทคนิคขั้นสูง
    กีต้าร์เด็กชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1. สร้างเกณฑ์ ประเมินคุณค่า วิพากษ์วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นต่อบทเพลง
การเล่นกีตาร์ ตามความเข้าใจขั้นสูงได้
2. มีทักษะกระบวนการสืบค้น ติดตามข่าวสาร ค้นคว้าหาความรู้ในสาระด้านดนตรี
เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์และสื่อทั่วไปได้อย่างหลากหลายและน าเทคโนโลยีมาใช้
พัฒนาผลงานให้มีคุณภาพและน่าสนใจมากขึ้น
3. มีความสามารถในการ improvise ขั้นสูง มีสไตส์การเล่นชัดเจนและสื่อสารอารมณ์
เพลงผ่านสไตส์การเล่นกีต้าร์เด็ก
4. มีความสามารถในการแสดงกีตาร์ร่วมกับนักกีตาร์มืออาชีพ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษ

กีต้าร์โปร่ง กีต้าร์โปร่งไฟฟ้า กีต้าร์ไฟฟ้า เบสไฟฟ้า และอุปกรณ์ ขาตั้ง ต่างๆแบ่งออกเป็นหลายรุ่น หลายสี เป็นเอกลักษณ์ของ Plato เอง
  กีต้าร์เด็ก เรียกว่ากีต้าร์เลเล่ Plato ผลิตขึ้นมาให้มีขนาด 23 นิ้ว สำหรับเด็ก หัดเล่น ฝึกเล่นก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นกีต้าร์โปร่ง ขนาดเล็กพกพาสะดวก สีสันสวยงามสำหรับน้องๆหนูทุกคน กีต้าร์เลเล่ Plato มีหลายสี มี 6 สายใช้งานได้จริง ตัวเป็นไม้ มี 13 เฟรต สายเป็นโลหะอย่างดีชนิดเดียวกับกีต้าร์
การดูแลรักษากีต้าร์เบื้องต้น
-เล่นเสร็จควรใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้ทั่วตัว
-สายควรใช้น้ำยาบำรุงรักษา ป้องกันสนิม รักษาสายให้ใช้ได้นานขึ้น
-เก็บใส่กระเป๋า ป้องกันฝุ่นได้ดี
กีต้าร์โปร่งไฟฟ้า มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ โดยขนส่งเอกชน ภายในเขตกรุงเทพฯ มีค่าบริการจัดส่งคิดตามระยะทาง
กีต้าร์เด็กView All
 กีตาร์เลเล่ สีน้ำตาลอมส้มราคา 395.00 บ.
 กีตาร์เลเล่ สีน้ำเงินราคา 395.00 บ.
 กีตาร์เลเล่ สีแดงปกติ 595.00 บ. พิเศษ 395.00 บ.
 กีต้าร์เลเล่ 23 นิ้ว สีขาว ครับราคา 395.00 บ.
 กีต้าร์เลเล่ 23 นิ้ว สีชมพูราคา 395.00 บ.
 กีต้าร์เลเล่ 23 นิ้ว สีดำราคา 395.00 บ.
 กีต้าร์เลเล่ 23 นิ้ว สีธรรมชาติราคา 395.00 บ.
 กีต้าร์เลเล่ 23 นิ้ว สีม่วงราคา 395.00 บ.
 กีต้าร์เลเล่ 23 นิ้ว สีเหลืองราคา 395.00
ซื้อกีต้าร์ไฟฟ้า เบสไฟฟ้า เเละกีต้าร์โปร่ง ครบทุก 3500 บาท รับฟรี ขาตั้งกีต้าร์ 1 ชิ้น ถึง 30 กันยายนนี้เท่านั้น!!!!

แสดง 1-9 จาก 9 รายการ