จีอายมิวสิค,เครื่องดนตรี,กีต้าร์,กลอง,เบส,เครื่องเป่า,ตู้แอมป์,เครื่องวงโย,เครื่องดนตรีสากล,กลองเดินแถว,คีย์บอร์ด,เปียโน,ไวโอลิน

กีต้าร์เบสไฟฟ้า

 กีตาร์เบส (Bass Guitar) สามารถเรียกได้ทั้ง เบส กีตาร์เบส เบสไฟฟ้าหรือกีตาร์เบสไฟฟ้า อย่างไรก็ได้
เป็นเครื่องดนตรีที่นิยมนำมาประกอบการบรรเลงในวงสตริงคอมโบ้ วงคอมโบ้และวงดนตรีประเภทหัสดนตรีนั้น
คือวงดนตรีที่ใช้บรรเลงในงานรื่นเริง จนเป็นเครื่องดนตรีหลักของวงดนตรีดังกล่าว
  ซึ่งโดยพื้นฐานแล้ว เบส เป็นเครื่องดนตรีตระกูลเดียวกับกีตาร์จึงมีลักษณะคล้ายกัน เพียงแต่เบสนั้นจะ
ให้น้ำเสียงที่ทุ่มต่ำและมีจำนวนของสายน้อยกว่าของกีตาร์ ซึ่งเสียงที่หุ้มต่ำกว่าของกีตาร์นั้นเกิดจากการที่เบส
นั้นมีสายที่ใหญ่กว่าของกีตาร์มากจึงทำให้การกำเนิดเสียงของเบสเป็นเสียงที่ทุ่มต่ำกว่า โดยความใหญ่ของสาย
ของกีตาร์เบสนั้นจะทำให้การควบคุมการเล่นเพื่อที่จะให้ได้เสียงออกมาอย่างสม่ำเสมอนั้นเป็นไปได้ค่อยข้างยาก
เพราะการออกแรงการกดที่สายเพื่อให้เกิดเสียงนั้นต้องออกแรงมากกว่าของกีตาร์มาก และรูปร่างหน้าตาของ
เบสนั้นอาจจะดูคล้ายกับกีตาร์แต่มีรูปร่างที่ใหญ่กว่าและมีคอที่ยาวกว่ากีตาร์มาก จึงทำให้การกำเนิดเสียงนั้น
ทุ่มกว่าและมือที่ใช้ในการเล่นที่คอเบสนั้นต้องเคลื่อนไหวไกลกว่าของกีตาร์มาก 
  ปรกติเบสไฟฟ้าจะมี 4 สาย
เป็นประเภทที่นิยมใช้กันมากที่สุดและเล่นได้ง่ายที่สุด แต่มีการพัฒนารุ่นพิเศษที่มีจำนวนสายที่มากขึ้น เพื่อ
ตอบสนองความต้องการใช้ที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล มีทั้ง 5 สาย หรือ 6 สาย ซึ่งเบสไฟฟ้าชนิดนี้เหมาะ
สำหรับใช้ในการโซโลหรือเมื่อผู้เล่นต้องการโชว์เทคนิคขั้นสูง เพราะในการเล่นเบสที่มีสายมากขึ้นนั้น คอของ
เบสก็จะมีขนาดที่กว้างขึ้นด้วย ซึ่งหมายความว่าผู้เล่นต้องอาศัยเทคนิคการเล่นที่ยากมากขึ้นตามไปด้วย รวมไป
ถึงท่าทางการเล่น การวางนิ้วและการจับในตำแหน่งต่างๆ ก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความชำนาญและการ
ฝึกฝนเพื่อให้กล้ามเนื้อนิ้วมือ กล้ามเนื้อแขน ลำตัวหรือทั้งร่างกายได้เกิดความเคยชินกับการปฏิบัติกีตาร์เบส
ของตนเอง 
 
  สำหรับผู้เริ่มต้นควรใช้เบส 4 สาย เนื่องจากกีตาร์เบสนั้นเป็นเครื่องดนตรีที่สามารถเล่น
ได้ง่ายเพราะอาศัยเพียงการใช้เพียงมือเปล่าในการเล่นและไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอุปกรณ์ในการเล่น เช่น การใช้
ปีคดีดเหมือนการเล่นกีตาร์ หรือหากต้องการจะใช้ ปิคเล่นเบสนั้นก็สามารถทำได้ ซึ่งในการเล่นเบสนั้นมือขวาก็
จะใช้เพียงมือเปล่าในการเล่น โดยใช้เพียงนิ้วชี้และนิ้วกลาง หรือบางคนอาจใช้เพียงนิ้วเดียวเล่น เพราะความ
ง่ายในการกำเนิดเสียงซึ่งไม่ต้องพึ่งพาอะไรมาก เพียงสะกิดนิ้วไปที่สายเบสก็จะเกิดเสียงขึ้นมาแล้ว และในการ
เล่นเบสนั้นไม่ต้องจับเป็นคอร์ดซึ่งจะต้องใช้นิ้วมือซ้ายทั้งหมดในการจับคอร์ดเหมือนกับกีตาร์ แต่เป็นเพียงการ
ใช้นิ้วมือเพียงนิ้วเดียวกดที่คอเบส ส่วนใหญ่จะใช้เพียงนิ้วชี้นิ้วเดียวก็สามารถเล่นเป็นคอร์ดและบรรเลงร่วมไป
กับกีตาร์กับกลองได้แล้ว หรือบางคอร์ดนั้นกีตาร์เบสแทบจะไม่ต้องใช้มือซ้ายในการจับคอร์ดบนคอเบสเลยด้วย
ซ้ำ ส่วนในการบรรเลงร่วมกับวงดนตรีนั้นก็เพียงสังเกตและเล่นตามจังหวะกระเดื่องของกลองเท่านั้น
เบสนั้นถือว่าเป็นหัวใจหลักของวงดนตรีที่จะต้องเล่นคู่กับกลอง ดังนั้นวงดนตรีที่เล่นได้ไพเราะหรือไม่
นั้นขึ้นอยู่กับจังหวะ ซึ่งก็คือส่วนของเบสกับกลอง ดังนั้นมือเบสควรที่จะแม่นยำและมีความแข็งแรงในการเล่น
ตัวโน้ตที่ชัดเจนสม่ำเสมอ จึงต้องอาศัยการฝึกฝนประกอบกับการจัดท่าทางที่ถูกต้อง 
ซึ่งสอดคล้องกับ สุภางค์ วงษ์ขันธ์ ซึ่งกล่าวไว้ว่า สิ่งสำคัญที่สุดเมื่อผู้เล่นถือกีตาร์อยู่ในมือก็คือ ขอให้อยู่ในท่าที่
สบายที่สุด ถ้าผู้เล่นรู้สึกว่าไม่ถนัดก็ไม่สามารถที่จะเล่นดนตรีได้อย่างเต็มที่  ดังนั้น
ในการเล่นเบสควรที่จะมีการฝึกท่าทางการเล่นที่ถูกต้องและผ่อนคลายเพื่อให้ได้เสียงดนตรีที่ต้องการ
  
  กีตาร์เบส (Bass Guitar) สามารถเรียกได้ทั้ง เบส กีตาร์เบส เบสไฟฟ้าหรือกีตาร์เบสไฟฟ้า อย่างไรก็ได้เป็นเครื่องดนตรีที่นิยมนำมาประกอบการบรรเลงในวงสตริงคอมโบ้ วงคอมโบ้และวงดนตรีประเภทหัสดนตรีนั้นคือวงดนตรีที่ใช้บรรเลงในงานรื่นเริง จนเป็นเครื่องดนตรีหลักของวงดนตรีดังกล่าว  ซึ่งโดยพื้นฐานแล้ว   เบส เป็นเครื่องดนตรีตระกูลเดียวกับกีตาร์จึงมีลักษณะคล้ายกัน เพียงแต่กีตาร์เบสนั้นจะให้น้ำเสียงที่หุ้มต่ำและมีจำนวนของสายน้อยกว่าของกีตาร์ ซึ่งเสียงที่ทุ่มต่ำกว่าของกีตาร์นั้นเกิดจากการที่กีตาร์เบสนั้นมีสายที่ใหญ่กว่าของกีตาร์มากจึงทำให้การกำเนิดเสียงของเบสเป็นเสียงที่หุ้มต่ำกว่า โดยความใหญ่ของสายกีตาร์เบสของกีตาร์เบสนั้นจะทำให้การควบคุมการเล่นเพื่อที่จะให้ได้เสียงออกมาอย่างสม่ำเสมอนั้นเป็นไปได้ค่อยข้างยากเพราะการออกแรงการกดที่สายเพื่อให้เกิดเสียงนั้นต้องออกแรงมากกว่าของกีตาร์มาก และรูปร่างหน้าตาของเบสนั้นอาจจะดูคล้ายกับกีตาร์แต่มีรูปร่างที่ใหญ่กว่าและมีคอที่ยาวกว่ากีตาร์มาก จึงทำให้การกำเนิดเสียงนั้นทุ่มกว่าและมือที่ใช้ในการเล่นที่คอเบสนั้นต้องเคลื่อนไหวไกลกว่าของกีตาร์มาก 
  ปรกติเบสไฟฟ้าจะมี 4 สาย
เป็นประเภทที่นิยมใช้กันมากที่สุดและเล่นได้ง่ายที่สุด แต่มีการพัฒนารุ่นพิเศษที่มีจำนวนสายที่มากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล มีทั้ง 5 สาย หรือ 6 สาย ซึ่งเบสไฟฟ้าชนิดนี้เหมาะ
สำหรับใช้ในการโซโลหรือเมื่อผู้เล่นต้องการโชว์เทคนิคขั้นสูง เพราะในการเล่นเบสที่มีสายมากขึ้นนั้น คอของเบสก็จะมีขนาดที่กว้างขึ้นด้วย ซึ่งหมายความว่าผู้เล่นต้องอาศัยเทคนิคการเล่นกีตาร์เบสที่ยากมากขึ้นตามไปด้วย รวมไปถึงท่าทางการเล่น การวางนิ้วและการจับในตำแหน่งต่างๆ ก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความชำนาญและการฝึกฝนเพื่อให้กล้ามเนื้อนิ้วมือ กล้ามเนื้อแขน ลำตัวหรือทั้งร่างกายได้เกิดความเคยชินกับการปฏิบัติกีตาร์เบสของตนเอง 
  สำหรับผู้เริ่มต้นควรใช้เบส 4 สาย เนื่องจากกีตาร์เบสนั้นเป็นเครื่องดนตรีที่สามารถเล่นได้ง่ายเพราะอาศัยเพียงการใช้เพียงมือเปล่าในการเล่นและไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอุปกรณ์ในการเล่น เช่น การใช้ชี้คดีดเหมือนการเล่นกีตาร์ หรือหากต้องการจะใช้ บิ๊คเล่นเบสนั้นก็สามารถทำได้ ซึ่งในการเล่นเบสนั้นมือขวาก็จะใช้เพียงมือเปล่าในการเล่น โดยใช้เพียงนิ้วชี้และนิ้วกลาง หรือบางคนอาจใช้เพียงนิ้วเดียวเล่น เพราะความง่ายในการกำเนิดเสียงซึ่งไม่ต้องพึ่งพาอะไรมาก เพียงสะกิดนิ้วไปที่สายเบสก็จะเกิดเสียงขึ้นมาแล้ว 
  ในการเล่นเบสนั้นไม่ต้องจับเป็นคอร์ดซึ่งจะต้องใช้นิ้วมือซ้ายทั้งหมดในการจับคอร์ดเหมือนกับกีตาร์ แต่เป็นเพียงการใช้นิ้วมือเพียงนิ้วเดียวกดที่คอเบส ส่วนใหญ่จะใช้เพียงนิ้วชี้นิ้วเดียวก็สามารถเล่นเป็นคอร์ตและบรรเลงร่วมไปกับกีตาร์กับกลองได้แล้ว หรือบางคอร์ดนั้นกีตาร์เบสแทบจะไม่ต้องใช้มือซ้ายในการจับคอร์ดบนคอเบสเลยด้วยซ้ำ ส่วนในการบรรเลงร่วมกับวงดนตรีนั้นก็เพียงสังเกตและเล่นตามจังหวะกระเดื่องของกลองเท่านั้นเบสนั้นถือว่าเป็นหัวใจหลักของวงดนตรีที่จะต้องเล่นคู่กับกลอง ดังนั้นวงดนตรีที่เล่นได้ไพเราะหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับจังหวะ ซึ่งก็คือส่วนของเบสกับกลอง ดังนั้นมือเบสควรที่จะแม่นยำและมีความแข็งแรงในการเล่นตัวโน้ตที่ชัดเจนสม่ำเสมอ จึงต้องอาศัยการฝึกฝนประกอบกับการจัดท่าทางที่ถูกต้อง 
  สิ่งสำคัญที่สุดเมื่อผู้เล่นถือกีตาร์อยู่ในมือก็คือ ขอให้อยู่ในท่าที่สบายที่สุด ถ้าผู้เล่นรู้สึกว่าไม่ถนัดก็ไม่สามารถที่จะเล่นดนตรีได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นในการเล่นเบสควรที่จะมีการฝึกท่าทางการเล่นที่ถูกต้องและผ่อนคลายเพื่อให้ได้เสียงดนตรีที่ต้องการกีต้าร์โปร่ง กีต้าร์โปร่งไฟฟ้า กีต้าร์ไฟฟ้า เบสไฟฟ้า และอุปกรณ์ ขาตั้ง ต่างๆแบ่งออกเป็นหลายรุ่น หลายสี เป็นเอกลักษณ์ของ Plato เอง
  ร้านขายกีตาร์เบส กีต้าร์เบสไฟฟ้า Plato มีเอกลักษณ์ของตัวมันเอง ด้วยขนาดที่คนเอเชียจับได้ถนัดมือ น้ำหนักที่เหมาะสม ทำให้เบสราคากีตาร์เบส Plato เล่นง่าย ใช้งานง่ายกว่า
-เบสไฟฟ้าทุกรุ่น Body ทำมาจากไม้เมเปิ้ลหรือ Basswood ทั้งด้านหน้าและหลัง แข็งแรง
-กีตาร์เบสคอเป็น Neck คือการต่อคอกับบอดี้ด้วยกาว ข้อดีข้อเสียเปนกลางระหว่าง Bolt on กับ NT
-ฟิงเกอร์บอร์ด เป็นไม้โรสวู้ด (Rosewood)
-แบบ 24 Frets
-มีรุ่น 4-6 สาย
-มีการรับประกัน 1 ปี
-ลูกบิดทำจากโลหะอย่างดีชุบโครเมี่ยมทั้งหมด (ยกเว้นรุ่น Top เป็นอลูมิเนียมหล่ออย่างดี)
การดูแลรักษาเบสไฟฟ้าเบื้องต้น
-เล่นเสร็จควรใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้ทั่วตัว
-สายควรใช้น้ำยาบำรุงรักษา ป้องกันสนิม รักษาสายให้ใช้ได้นานขึ้น
-เก็บใส่กระเป๋า ป้องกันฝุ่นได้ดี
 ร้านกีต้าร์เบส Geyemusic ขายเครื่องดนตรี เจ้าของแบรนด์ กีต้าร์เบส กีต้าร์โปร่ง กีต้าร์ไฟฟ้า Plato ผลิตสินค้าและอุปกรณ์เป็นจำนวนมาก จำหน่ายหน้าร้านในราคาส่ง ถูกกว่าตามท้องตลาดถึง 50% สินค้าผลิตจากต่างประเทศต้นกำเนิดมาจากประเทศใต้หวัน ได้รับความนิยมในกลุ่มโรงเรียน หน่วยงานต่างๆ สินค้ามีคุณภาพตรงตามสเปค ขั้นตอนการผลิตผ่านการตรวจสอบหลายขั้นตอน ทำให้สินค้าออกมาจำหน่ายมีคุณภาพที่ดี
กีต้าร์เบสไฟฟ้า มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ โดยขนส่งเอกชน ภายในเขตกรุงเทพฯ มีค่าบริการจัดส่งคิดตามระยะทาง

กีต้าร์เบสไฟฟ้าView All
 guitar เบสราคา Electric Bass Plato รุ่น GBS150-20การเล่นกีต้าจะง่ายมาก ร้านกีต้าร์เบสไฟฟ้าปกติ 5,999.00 บ. พิเศษ 3,999.00 บ.
 กีตาร์เบสราคาชิวๆ Electric Bass ราคาเบส guitarไม่แพง Jazz 4 Stringsที่เว็บขายกีต้าร์จีอายราคา 3,900.00 บ.
 กีตาร์เบสไฟฟ้า 4 สาย ยี่ห้อ Magnet ราคาพิเศษสุดๆๆๆๆราคา 3,900.00 บ.
 กีตาร์เบสไฟฟ้า 4 สาย ยี่ห้อ plato รุ่น GEEB022 NEW ราคากีต้าเบส เซฟๆ จีอายขายกีต้าร์เบสราคา ถูกปกติ 6,400.00 บ. พิเศษ 5,300.00 บ.
 กีตาร์เบสไฟฟ้า 5 สาย ยี่ห้อ Magnet ราคาพิเศษราคา 4,200.00 บ.
 กีตาร์เบสไฟฟ้า ยี่ห้อ plato รุ่น GEEB018 new guitarเบสราคาประหยัด guitar เบสไฟฟ้าจีอายปกติ 6,600.00 บ. พิเศษ 4,650.00 บ.
 กีต้าร์ เบสไฟฟ้า สายกีต้าร์ 4 สาย คุณภาพดี ยี่ห้อ PLATO รุ่น GEEB017กีต้าร์เบส ราคาพิเศษปกติ 5,500.00 บ. พิเศษ 4,600.00 บ.
 กีต้าร์เบสไฟฟ้า 4 สาย คุณภาพดี ยี่ห้อ SPEAR S-1 / 4 STRINGราคา 15,500.00 บ.
 กีต้าร์เบสไฟฟ้า 4 สาย คุณภาพดี ยี่ห้อ SPEAR S-1 / 5 STRINGราคา 16,000.00 บ.
 กีต้าร์เบสไฟฟ้า 4 สาย คุณภาพดี ยี่ห้อ SPEAR S-2 / 4 STRINGราคา 15,500.00 บ.
 กีต้าร์เบสไฟฟ้า 5 สาย คุณภาพดี ยี่ห้อ PLATO รุ่นGEB024 กีต้าร์เบสมือสอง ไม่ต้องหาเพราะมือ1ถูกกว่าราคา 5,900.00 บ.
 กีต้าร์เบสไฟฟ้า 5 สาย คุณภาพดี ยี่ห้อ PLATO รุ่นGEB024 กีต้าร์เบสมือสอง ไม่ต้องหาเพราะมือ1ถูกกว่าราคา 5,900.00 บ.
 กีต้าร์เบสไฟฟ้า 5 สาย คุณภาพดี ยี่ห้อ PLATO รุ่นGEEB023 กีต้าร์เบสมือสอง ไม่ต้องหาเพราะมือ1ถูกกว่าปกติ 6,000.00 บ. พิเศษ 5,000.00 บ.
 กีต้าร์เบสไฟฟ้า 5 สาย คุณภาพดี ยี่ห้อ PLATO รุ่นGEEB024 สีฟ้า จะซื้อกีต้าร์เบสมือสองไปทำไม ในเมื่อมืราคา 5,940.00 บ.
 กีต้าร์เบสไฟฟ้า 5 สาย คุณภาพดี ยี่ห้อ PLATO รุ่นGEEB024 สีฟ้า จะซื้อกีต้าร์เบสมือสองไปทำไม ในเมื่อมืราคา 5,940.00 บ.
 กีต้าร์เบสไฟฟ้า 6 สาย คุณภาพดี ยี่ห้อ SPEAR S-2W/ 6ราคา 14,500.00 บ.
 กีต้าร์เบสไฟฟ้า 6 สาย คุณภาพดี ยี่ห้อ STRING S-2E / 6ราคา 17,000.00 บ.
 กีต้าร์เบสไฟฟ้า 6 สาย คุณภาพดี ยี่ห้อ STRING V-DXE/ 4 STRINGราคา 15,000.00 บ.
 กีต้าร์เบสไฟฟ้า รุ่นtopFB-FOซื้อกีต้า ต้องพร้อมกล่องแข็งเข้ารูป การเล่นกีต้าร์เทพร้านขายกีต้าร์จีอายราคา 12,864.00 บ.
 กีต้าร์เบสไฟฟ้าElectric Bass SET Plato รุ่น GBS150s แถมแอมป์กีต้าร์ กีต้าร์เบสราคาถูก คุ้มเวอร์ราคา 6,900.00 บ.
 ขาย กีตาร์เบสไฟฟ้า 4 สาย คุณภาพดี ยี่ห้อ PLATO รุ่น GEEB015กีต้าเบสไฟฟ้า ราคาถูกปกติ 5,650.00 บ. พิเศษ 4,700.00 บ.
 ขาย กีต้าร์เบสไฟฟ้า 4 สาย คุณภาพดี ยี่ห้อ PLATO รุ่น GEEB020 ราคาเบส พิเศษปกติ 6,400.00 บ. พิเศษ 5,300.00 บ.
 ขายกีตาร์เบสไฟฟ้า 4 สาย ยี่ห้อ plato ขายกีต้าร์เบสไฟฟ้าราคาถูก รุ่น GEEB002 ราคาเบส ซื้อง่ายปกติ 7,950.00 บ. พิเศษ 5,950.00 บ.
 ขายกีต้าร์เบสไฟฟ้า 4 สาย ยี่ห้อ plato รุ่น GEEB001ราคา กีตาร์เบสดีงามปกติ 5,150.00 บ. พิเศษ 4,290.00 บ.
 ซื้อกีต้าร์ Electric Bass กีต้าร์ เบส ราคาประหยัด Jazz 4 Stringsร้านกีต้าร์จีอาย เครื่องดนตรีดีๆราคา 3,900.00 บ.
 ซื้อกีต้าร์เบสไฟฟ้าElectric Bass Plato ขาย guitarเบส รุ่น GBS100-20เรามีราคากีต้าร์เบส ถูก ๆราคา 3,900.00 บ.
 เบสไฟฟ้า Plato 6 สาย สีไม้ขอบดำ เสียงดีราคา 4,200.00


ซื้อกีต้าร์ไฟฟ้า เบสไฟฟ้า เเละกีต้าร์โปร่ง ครบทุก 3500 บาท
รับฟรี ขาตั้งกีต้าร์ 1 ชิ้น ถึง 30 กันยายนนี้เท่านั้น!!!!
แสดง 1-12 จาก 13 รายการ