จีอายมิวสิค,เครื่องดนตรี,กีต้าร์,กลอง,เบส,เครื่องเป่า,ตู้แอมป์,เครื่องวงโย,เครื่องดนตรีสากล,กลองเดินแถว,คีย์บอร์ด,เปียโน,ไวโอลิน

กีต้าร์ไฟฟ้า ทรงSG

     ศึกษากีต้าร์ไฟฟ้า ทรงSGเกี่ยวกับองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ส าหรับกีตาร์ จังหวะ การเรียบเรียงท านอง
วิวัฒนาการของกีตาร์จากอดีตถึงยุคปัจจุบัน การควบคุมจังหวะกีต้าร์ไฟฟ้า ทรงSG รูปแบบของเมเจอร์สเกล
การเคลื่อนตัวจากคอร์ดไปสู่คอร์ดโดยค านึงถึงความสอดคลองของจังหวะ ทฤษฎีการประพันธ์
บทเพลงวิเคราะห์ผลงานทางกีตาร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับต่างๆ
        โดยใช้กระบวนการปฏิบัติการทางดนตรี ทักษะการฟัง ทักษะการสังเกต ทักษะการเขียน
การฝึกซ้อม และการสาธิต การฝึกปฏิบัติPentatonic Forms with Blues Notes การด าเนินคอร์ด
แบบบลูส์(The Blues Chord Progression)การเล่นแบบ Blues Progressionin C or C Blues
เทคนิคการไล่เสียงแบบคู่ 4 (Triads) ทักษะการเล่นคอร์ด Major Scale ที่เคลื่อน
เปลี่ยนได้ (Moveable Major Seventh Chords, Open Major Seventh Chords, Moveable
Minor Seventh Chords), Ninth Chords และความสามารถในวิธีการด าเนินคอร์ดแบบแจ๊ส
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าองค์ประกอบของดนตรีมาสร้างสรรค์ผลงานกีต้าร์ไฟฟ้า ทรงSGได้อย่างเหมาะสม เกิด
ความช านาญในการเปลี่ยนคอร์ดกีตาร์ได้อย่างสอดคล้องตามจังหวะของเพลง สามารถจัด
การแสดงในรูปแบบทั้งไทยและสากลเห็นคุณค่ามีทัศนคติและค่านิยมที่ดีต่อกีตาร์และอาชีพนักดนตรี มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีระเบียบวินัย เกิดความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อม ใฝ่เรียนรู้ น าความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน

กีต้าร์ไฟฟ้า ทรงSG ,Electric Guitar SG
     ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการดีดโน้ตกีต้าร์ไฟฟ้า ทรงSGรูปแบบการเล่นกีตาร์ในแนวเพลงต่างๆและเทคนิคการเล่น
เสียง เบื้องต้นกุญแจเสียงและเครื่องหมายบันไดเสียง (Keys & Key Signatures)หลักการจัดตั้งวงดนตรี
ปฏิบัติรวมวงปฏิบัติกีตาร์ตามหลักพื้นฐานทั้งเดี่ยวและกลุ่มการแสดงดนตรีรวมวง วิธีการจัดการแสดง กีต้าร์ไฟฟ้า ทรงSG
หลักการคัดเลือกบทเพลงในการแสดง การออกแบบการแสดงกีต้าร์ไฟฟ้า ทรงSG เทคนิคในการเล่นกีต้าร์ไฟฟ้า ทรงSGอารมณ์เพลง
และคุณภาพเสียงของกีต้าร์ไฟฟ้า ทรงSGในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ความแตกต่างการแสดงของตนเองและผู้อื่น
อิทธิพลของกีต้าร์ไฟฟ้า ทรงSG ต่อบุคล
โดยใช้กระบวนการปฏิบัติการทางดนตรี ทักษะการฟังการฝึกซ้อมกีต้าร์ไฟฟ้า ทรงSG กระบวนการออกแบบ และ
การสาธิตมีทักษะการเล่น major scales (Three Notes on a string Scales) การเล่นคอร์ดใน
บันไดเสียงเมเจอร์ Ninth Chordsและ Chord Melody
เพื่อให้ผู้เรียนกีต้าร์ไฟฟ้า ทรงSG เกิดสมรรถนะการสื่อสารงานเพลงกีตาร์ คิดอย่างสร้างสรรค์ในการน าเสนอ
ผลงานเพลง สามารถแก้ปัญหาที่เกิดจากการจัดการแสดง เห็นคุณค่ามีทัศนคติและค่านิยมที่ดีต่อ
กีตาร์และอาชีพนักดนตรี มีความคิดสร้างสรรค์ มีระเบียบวินัยมีความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อม 
ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการอ่าน การเขียนPentatonic Scalesศึกษา Parallel Major และ
Minor Roots, Pentatonic Scales 5 รูปแบบและการเล่นกีต้าร์ไฟฟ้า ทรงSG แบบ Close Form รูปแบบของ
บทเพลง ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการเล่นกีตาร์งานเพลงกีตาร์ทั้งในและต่างประเทศ วัฒนธรรม
ของการสร้างสรรค์งานกีตาร์
โดยใช้กระบวนการปฏิบัติการทางดนตรี การเรียนรู้จากตัวแบบ การฝึกซ้อม และการสาธิต
การฝึกการ improvise และสไตส์การเล่น พัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ในการเล่นกีตาร์
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะด้านการสื่อสารผลงานเพลง การบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ
เห็นคุณค่ามีทัศนคติและค่านิยมที่ดีต่อกีตาร์และอาชีพนักดนตรี มีระเบียบวินัยมีความมุ่งมั่น
ในการฝึกซ้อม ใฝ่เรียนรู้ น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
ผลการเรียนรู้กีต้าร์ไฟฟ้า ทรงSG
1. ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลงและการเล่นกีตาร์แต่ละชนิดได้
2. ผู้เรียนสามารถจ าแนกประเภทและรูปแบบของการเล่นกีต้าร์ไฟฟ้า ทรงSGได้
3. ผู้เรียนสามารถอธิบายเหตุผลที่คนต่างวัฒนธรรมสร้างสรรค์งานกีตาร์ที่แตกต่างกันได้
4. ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจในทฤษฎีดนตรีของกีต้าร์ไฟฟ้า ทรงSG สามารถเขียนและจ าแนกสัญลักษณ์โน้ต
ดนตรีกีตาร์ในบันไดเสียงต่างๆได้
5. ผู้เรียนมีทักษะการถ่ายทอดบทเพลงตามเนื้อหาและอารมณ์โดยแสดงออกทางดนตรี กีต้าร์ไฟฟ้า ทรงSG
ต่อหน้าผู้ชมเพื่อให้เกิดความบันเทิงได้อย่างเหมาะสม
6. ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบและทัศนคติที่ดีต่ออาชีพนักดนตรี
ซื้อกีต้าร์ไฟฟ้า เบสไฟฟ้า เเละกีต้าร์โปร่ง ครบทุก 3500 บาท รับฟรี ขาตั้งกีต้าร์ 1 ชิ้น ถึง 30 กันยายนนี้เท่านั้น!!!!
แสดง 1-2 จาก 2 รายการ