จีอายมิวสิค,เครื่องดนตรี,กีต้าร์,กลอง,เบส,เครื่องเป่า,ตู้แอมป์,เครื่องวงโย,เครื่องดนตรีสากล,กลองเดินแถว,คีย์บอร์ด,เปียโน,ไวโอลิน

กีต้าร์ไฟฟ้า ทรงLes Paul

กีต้าร์ไฟฟ้า ทรงLes Paul
     ศึกษากีต้าร์ไฟฟ้า ทรงLes Paulเกี่ยวกับคุณค่าความไพเราะและอารมณ์ของบทเพลง เข้าใจใน หลักการทฤษฎีดนตรีสากล
โน้ตดนตรี เครื่องหมายก ากับสัญลักษณ์ Ties Dots RepeatSigns และ Eight Note เรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโน้ต สัญลักษณ์และเครื่องหมายก ากับดนตรีกีตาร์
โดยใช้กระบวนการปฏิบัติการทางดนตรี การฟังเสียง การออกเสียง และการดีดกีตาร์ตามเสียง
โน้ตดนตรี
           การดีดกีตาร์ตามเสียงโน้ตดนตรีกีต้าร์ไฟฟ้า ทรงLes Paulในบันไดเสียงเบื้องต้นการฝึกซ้อม และการสาธิตการฝึก
ปฏิบัติคอร์ด C, C7 D, D7, Dm E, E7, Em G, G7, B7A, A7, Am คอร์ด Open Minor Seventh
Chords คอร์ด Open Suspended Chords และคอร์ด Minor Seventh การฝึกปฏิบัติการดีดคอร์ด
กีต้าร์ไฟฟ้า ทรงLes Paulกับโน้ตโยงสาย (Strumming with Ties) คอร์ด Suspended การฝึกคอร์ดเปิด C, D, และ G สามารถ
เล่นเพลงที่มีคอร์ด C D E และ Gเพลงไทย เพลงสากลและการแต่งเพลงเบื้องต้น
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ทักษะการฟัง และสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับจังหวะ หลักการ
บันไดเสียงการเล่นกีต้าร์ไฟฟ้า ทรงLes Paul กีตาร์แบบต่างๆ และเกณฑ์การประเมินเพลง เห็นคุณค่า มีทัศนคติที่ดีต่อกีตาร์ มี
ระเบียบวินัย เกิดความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อม ใฝ่เรียนรู้น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
กีต้าร์ไฟฟ้า ทรงLes Paul
   ศึกษาเกี่ยวกับการตั้งสายกีตาร์ ทฤษฎีโน้ตสากลเบื้องต้น ต าแหน่งเสียงบนสายกีตาร์ทั้ง 6 สาย
เครื่องหมายแปลงเสียงชาร์ปเฟลตและเนเชอรัล (Sharps, Flats, and Natural) การปฏิบัติ
จับคอร์ดกีตาร์การปฏิบัติดีดคอร์ดกีตาร์การวางนิ้วที่ถูกต้อง ดารฝึกไล่บันไดเสียง ศึกษาวรรณกรรม
ความเป็นมาของกีตาร์ในแต่ละวัฒนธรรม อิทธิพลของกีตาร์ต่อวัฒนธรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การสร้างสรรค์งานเพลงกีต้าร์ไฟฟ้า ทรงLes Paul
โดยใช้กระบวนการปฏิบัติการทางดนตรี ทักษะการฟังกีต้าร์ไฟฟ้า ทรงLes Paul ทักษะการสังเกตกีต้าร์ไฟฟ้า ทรงLes Paul ทักษะการเขียน
โดยใช้กระบวนการปฏิบัติการทางดนตรี ทักษะการฟัง ทักษะการสังเกต ทักษะการเขียน การฝึกซ้อม
และการสาธิตกีต้าร์ไฟฟ้า ทรงLes Paul การฝึกปฏิบัติคอร์ดทั้ง 6 สาย (Sixth String Barre) บันไดเสียงเมเจอร์ และการแต่งเพลง
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้และมีทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับการจับคอร์ดกีตาร์ ไล่บันไดเสียงกีต้าร์ไฟฟ้า ทรงLes Paul มี
ความสารมารถในการเล่นกีตาร์แต่ละแบบและแต่ละแนวเพลง เข้าใจความเป็นมาของกีตาร์และปัจจัย
พื้นฐานในการสร้างสรรค์งานเพลงกีตาร์ เห็นคุณค่า มีทัศนคติและค่านิยมที่ดีต่อกีตาร์ มีระเบียบวินัย
เกิดความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อม ใฝ่เรียนรู้ 
          ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ ของการเล่นกีต้าร์ไฟฟ้า ทรงLes Paulทั้งในฐานะผู้เล่นแนวท านองนองและผู้สร้าง
ลีลาจังหวะการถ่ายทอดอารมณ์พัฒนาการเทคนิคและทักษะการเล่นกีตาร์ การเล่นเชื่อมต่อ บันไดเสียง
เมเจอร์ ฝึกการเปลี่ยนบันไดเสียงเมเจอรในคีร์ต่างๆ คีตปฏิภาณวรรณกรรมทางดนตรี
และปรัชญาของบทเพลงนักดนตรีการแสดงและบทบาทของกีตาร์ในธุรกิจบันเทิง การประเมิน
การเล่นกีตาร์
โดยใช้กระบวนการปฏิบัติการทางดนตรี ทักษะการฟังกีต้าร์ไฟฟ้า ทรงLes Paul ทักษะการสังเกต ทักษะการเขียน
การดีดคอร์ดที่มี root บนสายที่ 5 B, Bm, B7, Bm7, Bsusการดีดคอร์ด (1) Bm, Cm, Dm, Em (2)
Bm, C, Bm, D (3) D, Bm7, D, Em7, C, D (4) F7, Bb
7, F7, C7, Csus, C7, F7 (5) Eb
Cm7,
Fm7, B b
7, Eb
(6) G, F, Eb
, D, Dsus, D, G (7) Bb
, Cm, Dm, Eb
, F7, Cm7, Fsus, Bb
เล่นคอร์ดสาย 5
สาย(String Barre) และสามารถใช้เทคนิคการ strumming กีต้าร์ไฟฟ้า ทรงLes Paul ด้วยการเล่น Blue บนคอร์ด E และ
การแต่งเพลง
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารเพลงด้วยการดีดกีต้าร์ไฟฟ้า ทรงLes Paul เกิดกระบวนการคิดสร้างสรรค์
ในการน าเสนองานเพลง มีระเบียบวินัย เกิดความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อม ใฝ่เรียนรู้ น าความรู้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
กีต้าร์ไฟฟ้า ทรงLes Paul

View All
 กีต้าร์ไฟฟ้า Epiphone รุ่น Lp-studio คอนแทค gibsun usa ของใหม่ คุณภาพดีราคา 12,900.00 บ.
 กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GE2009-404ปกติ 6,695.00 บ. พิเศษ 5,580.00 บ.
 กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GE2009-405ปกติ 6,480.00 บ. พิเศษ 5,400.00 บ.
 กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GEEG028ปกติ 6,080.00 บ. พิเศษ 5,069.00 บ.
 กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GEEG037ปกติ 5,060.00 บ. พิเศษ 4,219.00 บ.
 กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GEEG071ปกติ 6,050.00 บ. พิเศษ 5,040.00 บ.
 กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GELPปกติ 7,020.00 บ. พิเศษ 5,850.00 บ.
 กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GELP001ปกติ 4,970.00 บ. พิเศษ 4,140.00 บ.
 กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GELP002ราคา 5,829.00 บ.
 กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GELP003ปกติ 5,725.00 บ. พิเศษ 4,770.00 บ.
 กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GELP004ปกติ 5,960.00 บ. พิเศษ 4,969.00 บ.
 กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GELP005ปกติ 4,955.00 บ. พิเศษ 4,129.00 บ.
 กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GELP006ปกติ 6,000.00 บ. พิเศษ 5,000.00 บ.
 กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GELP007ปกติ 6,090.00 บ. พิเศษ 5,175.00 บ.
 กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GELP008ปกติ 6,480.00 บ. พิเศษ 5,400.00 บ.
 กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO เลสพอลปกติ 7,020.00 บ. พิเศษ 5,850.00 บ.
 กีต้าร์ไฟฟ้า SPEAR รุ่น RD-250ราคา 7,260.00 บ.
 กีต้าร์ไฟฟ้า SPEAR รุ่น RD-Jราคา 16,900.00 บ.
 กีต้าร์ไฟฟ้า SPEAR รุ่น RD-RELICราคา 8,600.00 บ.
 กีต้าร์ไฟฟ้า SPEAR รุ่น RD-Tราคา 9,500.00 บ.
 กีต้าร์ไฟฟ้า SPEAR รุ่น RD-Wราคา 8,500.00 บ.
 กีต้าร์ไฟฟ้า SPEAR รุ่น SBTราคา 19,900.00 บ.
 กีต้าร์ไฟฟ้า SPEAR รุ่น SHL-2ราคา 10,500.00 
ซื้อกีต้าร์ไฟฟ้า เบสไฟฟ้า เเละกีต้าร์โปร่ง ครบทุก 3500 บาท รับฟรี ขาตั้งกีต้าร์ 1 ชิ้น ถึง 30 กันยายนนี้เท่านั้น!!!!
แสดง 1-12 จาก 19 รายการ