จีอายมิวสิค,เครื่องดนตรี,กีต้าร์,กลอง,เบส,เครื่องเป่า,ตู้แอมป์,เครื่องวงโย,เครื่องดนตรีสากล,กลองเดินแถว,คีย์บอร์ด,เปียโน,ไวโอลิน

กีต้าร์ไฟฟ้า ทรง PRS

กีตาร์ถือเป็นเครื่องดนตรีประเภทหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ซึ่งแต่ละยุคสมัยอาจมี
ชื่อเรียกและรูปร่างแตกต่างกันไป ปัจจุบันกีตาร์เป็นเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมมาก โดยเฉพาะใน
กลุ่มวัยรุ่น การจัดการเรียนการสอนกีตาร์ในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน มีการจัดไว้ภายใต้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ในหัวข้อเนื้อหา
ดนตรีสากล ซึ่งกีต้าร์ไฟฟ้า ทรง PRSเป็นส่วนหนึ่งในดนตรีสากลอีกหลายๆ ประเภทเท่านั้น ประกอบกับหลายๆ
โรงเรียนมีข้อจ ากัดเรื่องอาจารย์ผู้สอนกีต้าร์ไฟฟ้าที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง จึงท าให้การจัดการเรียน
การสอนมีความเข้มข้นน้อย ไม่เพียงพอส าหรับการพัฒนาผู้เรียนจนเกิดความรู้ ทักษะทางด้านกีตาร์
การจัดการธุรกิจเกี่ยวกับกีตาร์และสามารถประกอบอาชีพเกี่ยวกับกีตาร์ได้ ดังนั้น การจัดท าหลักสูตร
เพิ่มเติม : กีตาร์ส าหรับนักเรียนกีต้าร์ไฟฟ้าระดับมัธยมศึกษาในครั้งนี้ จึงเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในการส่งเสริม
ศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีตาร์เมื่อผู้เรียนส าเร็จการศึกษากีต้าร์ไฟฟ้า ผู้เรียนสามารถน าความรู้
และทักษะไปเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ หรือส าหรับการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการใช้ความรู้
ความสามารถด้านกีตาร์ได้อย่างประสบผลส าเร็จในอนาคต
กีต้าร์ไฟฟ้า ทรง PRS
      ศึกษากีต้าร์ไฟฟ้า ทรง PRSเกี่ยวกับลักษณะและส่วนประกอบต่างๆ ของกีตาร์การจับกีตาร์ การวางท่าทาง การจัด
ท่าทางการเล่นกีตาร์แบบต่างๆต าแหน่งการวางนิ้ว ต าแหน่งเสียงกีตาร์สาย 1 – 6 การอ่านคอร์ด
(Chord Block)เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับองค์ประกอบของกีตาร์การฝึกไล่บันไดเสียง
การจับคอร์ด (Chord) การตีคอร์ดการดีดกีตาร์ขั้นพื้นฐานการเล่นกีตาร์แบบ Form enOp Chord
วรรณกรรมทางดนตรี บทบาทของกีตาร์ต่อสังคมไทย การแสดงกีตาร์ที่หลากหลายแนวเพลงต่างๆ
เช่น คลาสสิคแจ๊ส ละตินร็อค ดนตรีพื้นบ้านและสไตส์ที่นิยมในปัจจุบัน
โดยใช้กระบวนการปฏิบัติการทางดนตรี การฝึกซ้อม การสาธิต การเรียนรู้จากตัวแบบ
การฝึกปฏิบัติ สามารถดีดสายที่ 1 ไปจนถึงสายที่ 6 ตามขั้นตอน ขั้นที่ 1 ดีดลง-ขึ้น-ลง ขั้นที่ 2
ขึ้น-ลง ขั้นที่ 3 ดีดลงทั้งหมด การดีดในรูปแบบต่างๆและการฝึกปฏิบัติโน้ตดนตรี E ในสายที่ 1 โน้ต
ดนตรีในสายที่ 2 หรือคอร์ด B เริ่มต้นเล่นด้วยคอร์ด C และ G7ทักษะการฟังจังหวะ (Rhythm)
ประเภทของตัวหยุด (Thype of Rests) ทักษะการเขียนสายที่ 1- 4 การสาธิตและการฝึกซ้อม
เล่นสายที่ 3 สายที่ 4 การฝึกปฏิบัติเล่นคอร์ด Am และ E F#, dots Basic Open Chrods การเล่น
เพลงที่มีคอร์ด C, G7,D,D7, E7, Am
          เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกีตาร์ขั้นพื้นฐาน มีทักษะและความสามารถ
ในการเล่นกีตาร์ตามที่ก าหนด มีทัศนคติที่ดีต่อกีตาร์ มีระเบียบวินัย เกิดความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อม ใฝ่
เรียนรู้น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง เกี่ยวกับลักษณะและส่วนประกอบต่างๆ ของศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและส่วนประกอบต่างๆ ของกีตาร์การจับกีตาร์ การวางท่าทาง การจัด
ท่าทางการเล่นกีตาร์แบบต่างๆต าแหน่งการวางนิ้ว ต าแหน่งเสียงกีตาร์สาย 1 – 6 การอ่านคอร์ด
(Chord Block)
          เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับองค์ประกอบของกีตาร์การฝึกไล่บันไดเสียง
การจับคอร์ด (Chord) การตีคอร์ดการดีดกีตาร์ขั้นพื้นฐานการเล่นกีตาร์แบบ Form enOp Chord
วรรณกรรมทางดนตรี บทบาทของกีตาร์ต่อสังคมไทย การแสดงกีตาร์ที่หลากหลายแนวเพลงต่างๆ
เช่น คลาสสิคแจ๊ส ละตินร็อค ดนตรีพื้นบ้านและสไตส์ที่นิยมในปัจจุบัน
โดยใช้กระบวนการปฏิบัติการทางดนตรี การฝึกซ้อม การสาธิต การเรียนรู้จากตัวแบบ
การฝึกปฏิบัติ สามารถดีดสายที่ 1 ไปจนถึงสายที่ 6 ตามขั้นตอน ขั้นที่ 1 ดีดลง-ขึ้น-ลง ขั้นที่ 2
ขึ้น-ลง ขั้นที่ 3 ดีดลงทั้งหมด การดีดในรูปแบบต่างๆและการฝึกปฏิบัติโน้ตดนตรี E ในสายที่ 1 โน้ต
ดนตรีในสายที่ 2 หรือคอร์ด B เริ่มต้นเล่นด้วยคอร์ด C และ G7ทักษะการฟังจังหวะ (Rhythm)
ประเภทของตัวหยุด (Thype of Rests) ทักษะการเขียนสายที่ 1- 4 การสาธิตและการฝึกซ้อม
เล่นสายที่ 3 สายที่ 4 การฝึกปฏิบัติเล่นคอร์ด Am และ E F#, dots Basic Open Chrods การเล่น
เพลงที่มีคอร์ด C, G7,D,D7, E7, Am
          เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกีตาร์ขั้นพื้นฐาน มีทักษะและความสามารถ
ในการเล่นกีตาร์ตามที่ก าหนด มีทัศนคติที่ดีต่อกีตาร์ มีระเบียบวินัย เกิดความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมกีต้าร์ไฟฟ้า ทรง PRS ใฝ่
เรียนรู้น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง การจับกีตาร์ การวางท่าทาง การจัด
ท่าทางการเล่นกีตาร์แบบต่างๆต าแหน่งการวางนิ้ว ต าแหน่งเสียงกีตาร์สาย 1 – 6 การอ่านคอร์ด
(Chord Block)เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับองค์ประกอบของกีตาร์การฝึกไล่บันไดเสียง
การจับคอร์ด (Chord) การตีคอร์ดการดีดกีตาร์ขั้นพื้นฐานการเล่นกีตาร์แบบ Form enOp Chord
วรรณกรรมทางดนตรี บทบาทของกีตาร์ต่อสังคมไทย การแสดงกีตาร์ที่หลากหลายแนวเพลงต่างๆ
เช่น คลาสสิคแจ๊ส ละตินร็อค ดนตรีพื้นบ้านและสไตส์ที่นิยมในปัจจุบัน
โดยใช้กระบวนการปฏิบัติการทางดนตรี การฝึกซ้อม การสาธิต การเรียนรู้จากตัวแบบ
การฝึกปฏิบัติ สามารถดีดสายที่ 1 ไปจนถึงสายที่ 6 ตามขั้นตอน ขั้นที่ 1 ดีดลง-ขึ้น-ลง ขั้นที่ 2
ขึ้น-ลง ขั้นที่ 3 ดีดลงทั้งหมด การดีดในรูปแบบต่างๆและการฝึกปฏิบัติโน้ตดนตรี E ในสายที่ 1 โน้ต
ดนตรีในสายที่ 2 หรือคอร์ด B เริ่มต้นเล่นด้วยคอร์ด C และ G7ทักษะการฟังจังหวะ (Rhythm)
ประเภทของตัวหยุด (Thype of Rests) ทักษะการเขียนสายที่ 1- 4 การสาธิตและการฝึกซ้อม
เล่นสายที่ 3 สายที่ 4 การฝึกปฏิบัติเล่นคอร์ด Am และ E F#, dots Basic Open Chrods การเล่น
เพลงที่มีคอร์ด C, G7,D,D7, E7, Am
    เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกีตาร์ขั้นพื้นฐาน มีทักษะและความสามารถ
ในการเล่นกีต้าร์ไฟฟ้า ทรง PRS ตามที่ก าหนด มีทัศนคติที่ดีต่อกีตาร์ มีระเบียบวินัย เกิดความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อม ใฝ่
เรียนรู้น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
กีต้าร์ไฟฟ้า ทรง PRSView All
 กี ต้า ร์ ไฟฟ้า ทรง prs ยี่ห้อ PLATO รุ่น GEEG061ปกติ 5,400.00 บ. พิเศษ 4,500.00 บ.
 กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GEEG057ราคา 3,449.00 บ.
 กีต้าร์ไฟฟ้า SPEAR รุ่น GLADIUS-1ราคา 9,500.00 บ.
 กีต้าร์ไฟฟ้า SPEAR รุ่น GLADIUS-Pราคา 12,950.00 บ.
 กีต้าร์ไฟฟ้า SPEAR รุ่น GLADIUS-SPราคา 12,900.00 บ.
 กีต้าร์ไฟฟ้า SPEAR รุ่น T-200ราคา 6,000.00 บ.
 กีต้าร์ไฟฟ้า SPEAR รุ่น T-200Qราคา 6,700.00 บ.
 กีต้าร์ไฟฟ้า SPEAR รุ่น T-300ราคา 15,500.00 บ.
 ขาย กี ต้า ร์ ไฟฟ้า ทรง prs PLATO รุ่น GEEG011ปกติ 5,615.00 บ. พิเศษ 4,680.00 บ.
 ขาย กี ต้า ร์ ไฟฟ้า ทรง prs PLATO รุ่น GEEG043ราคา 3,280.00
ซื้อกีต้าร์ไฟฟ้า เบสไฟฟ้า เเละกีต้าร์โปร่ง ครบทุก 3500 บาท รับฟรี ขาตั้งกีต้าร์ 1 ชิ้น ถึง 30 กันยายนนี้เท่านั้น!!!!
แสดง 1-8 จาก 8 รายการ